Prawne regulacje utylizacji odpadów medycznych = Legal regulations of medical waste treatment
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
ISSN
2082-5501
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
31 (104)
Strony od-do
161-172
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
PL
Odpady medyczne
Prawo
Utylizacja
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
12
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Odpady i związane z nimi zagrożenia są w ostatnich latach bardzo zauważalnym problemem z punktu widzenia ochrony środowiska. Szczególną grupą są odpady niebezpieczne, które stanowią duże zagrożenie dla zdrowia ludzi, a gospodarowanie którymi wymaga szczególnej kontroli. Do tej grupy odpadów należą odpady medyczne, które są mieszaniną odpadów ogólnych, odczynników farmaceutycznych i chemicznych, różnego rodzaju opakowań, tkanek ludzkich i zwierzęcych, a nawet odpadów radioaktywnych. Odpady te powstają nie tylko w szpitalach, ale również w klinikach specjalistycznych, prywatnych gabinetach lekarskich, stomatologicznych, ambulatoriach, laboratoriach badawczych i analitycznych, zakładach kosmetycznych oraz przy produkcji leków. Około 85% z nich to odpady zakaźne, których jedyną metodą utylizacji jest spalanie w specjalistycznych spalarniach. Pozostałością po procesie termicznego unieszkodliwienia odpadów są żużle i popioły objętości zredukowanej o 80-90%. Metoda termiczna nie tylko zmniejsza objętość i masę odpadów, ale również zwalcza mikroorganizmy patogenne.
Język
EN
Treść
Wastes and waste-related hazards have become, in recent years, a very perceptible problem from the perspective of environment protection. Dangerous wastes are a special group that present a high risk to human health and their management requires special control measures. This group includes medical wastes that are the mixture of general wastes, pharmaceutical and chemical reagents, different types of containers and outer packages, human and animal tissues and even radioactive waste. These wastes are not generated only in hospitals, but also in specialist medical centres, private medical and dentistry clinics, ambulatories, research and analytical laboratories, cosmetic centres and during drug manufacturing. Approximately 85% constitute infectious wastes that can be treated only by combustion in specialized facilities. Cinders and ashes with the volume reduced by 80-90% are the residues left after the thermal processing of wastes. The thermal method reduces not only the volume and weight of wastes, but also eliminates pathogenic microorganisms.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272601414229