Programowanie rozwoju przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym = Programming the development of enterprise at a local level
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Seria: Ekonomia
ISSN
2081-8009
EISSN
Wydawca
Wyniki wyszukiwania Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. Wydział Ekonomii i Logistyki
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
155-178
Numer tomu
6
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,2
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Przedsiębiorczość (ekon.)
Rozwój lokalny
Zarządzanie zmianami
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W opracowaniu tym analizuje się uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości oraz stosowane praktyki w zakresie programowania rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym. Programy rozwoju przedsiębiorczości rzadko stanowią w praktyce odrębne dokumenty strategiczne i są najczęściej elementem Strategii Rozwoju Lokalnego. Rozwój przedsiębiorczości jest uwarunkowany wieloma czynnikami, a stymulowanie tego rozwoju wymaga skoordynowanych działań jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i partnerów. Ważnym zagadnieniem jest więc wypracowanie pewnego modelu – standardu programowania rozwoju przedsiębiorczości. Taką funkcję mają szansę pełnić Strategie Zarządzania Zmianą Gospodarczą, bądź odrębnie tworzone programy rozwoju przedsiębiorczości.
Język
EN
Treść
The study analyses conditions of  enterprise development and practices applied to the programming of economic development at a  local level. The  programmes of  enterprise development rarely constitute separate strategic documents; more often they are incorporated into the Strategy of Local Development. Enterprise development is conditioned by numerous factors, whereas stimulating such development requires coordinated actions of local self-government units and other institutions and partners. Therefore, developing a model – a standard for the programming of enterprise development – is of top importance. This may be conducted by the Strategies of Economic Change Management or other, separate programmes of enterprise development.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272501242703