Innowacyjny zestaw metod i narzędzi do analizy infrastruktury drogowej w aspekcie poprawy bezpieczeństwa
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
8514-8521
Numer tomu
6
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Streszczenia
Język
pl
Treść
Poniższy artykuł poświęcony jest innowacyjnej metodzie analizy infrastruktury drogowej pod względem bezpieczeństwa zaproponowanej w projekcie EYEVID. Jego celem jest przeprowadzenie badań, których wyniki posłużą do opracowania narzędzi umożliwiających obiektywną ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie widoczności kluczowych elementów infrastruktury dla już istniejących oraz dopiero projektowanych dróg. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu do badań specjalnie przystosowanego do tego celu samochodu osobowego oraz wysokiej klasy symulatora jazdy. W założeniu środowisko symulacyjne ma służyć do wizualizacji dróg dopiero projektowanych i odtworzenia w świecie wirtualnym już istniejących badanych dróg wraz z całym ich otoczeniem (znaki, reklamy, budynki i roślinność). Pozwala to na wykonywanie badań w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych oraz zapewnia wysoką powtarzalność warunków eksperymentu. System ma pozwolić na badanie dróg pod względem ich wpływu na zachowanie kierowcy uwzględniając między innymi teorie psychologii poznawczej dotyczące alokacji uwagi. Badania kierowców (zarówno w rzeczywistym ruchu drogowym, jak i w środowisku symulatora jazdy) pozwolą wskazać na odcinki szczególnie niebezpieczne ze względu np. na wysoką koncentrację bodźców wzrokowych w efektywnym polu widzenia. Proponowany system ma za zadanie wspomagać proces decyzyjny odnośnie zmian w infrastrukturze drogowej, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Język
en
Treść
This paper is devoted to the innovative method of road infrastructure analysis from the perspective of road safety proposed in EYEVID project. It aims to conduct the research whose results will serve to create tools for the objective appraisal of road safety in the aspect of visibility of the main items of infrastructure for the existing and under design roads. It is possible thanks to the use of specially adapted passenger vehicle and high tech driving simulator. The simulation environment will be used for the visualization of existing and under development roads including their vicinities (road signs, outdoor advertisement, buildings and green vegetation). This allows conducting the experiments in fully controlled laboratory conditions, additionally providing high level of repeatability. The system is to allow the research of the influence of roads and their vicinities on drivers’ behavior regarding cognitive and behavioral psychology concerning attention allocation. Drivers’ examination (in real world and in the simulation) allows marking particularly dangerous segments, because of highly concentrated visual stimuli in the present effective field view. The proposed system is to support decision process concerning changes in road infrastructure leading to the improvement of road safety.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Inne
System-identifier
PBN-R:524675