ADAPTACYJNE METODY PREDYKCJI
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3/2013
Strony od-do
75-86
Numer tomu
R.42, z.127
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
predykcja
prognoza
zdarzenie
zjawisko
metoda
model
horyzont
angielski
prediction
prognosis
event
effect
method
model
horizon
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł jest kontynuacją cyklu dotyczącego metod naukowego przewidywania przyszłych zdarzeń i zjawisk. W artykule tym przedstawiono sposoby określania horyzontu predykcji, którego długość jest ograniczona możliwościami predykcyjnymi zastosowanego modelu predykcji. Przedstawiono także, graficzną interpretację horyzontu predykcji dla dwóch przypadków długości okresu czasu, dla którego sporządzana jest predykcja. Omówiono metody predykcji budowane na podstawie modeli adaptacyjnych, które są określane za pomocą metod matematyczno-statystycznych. Modele te, tworzone są w taki sposób, aby spełnione były zmodyfikowane założenia teorii predykcji, z których głównym założeniem, koniecznym do poprawnego zastosowania tego typu modeli w Scharakteryzowano metodę średniej ruchomej, metodę wyrównywania wykładniczego, metodę Holta i Wintersa jako głównych reprezentantów procesu predykcji za pomocą modeli adaptacyjnych. Różnice w tych metodach polegają na sposobie oszacowania szeregu czasowego zmiennej predykcji oraz uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu wahań sezonowych. Przedstawiono także praktyczny sposób obliczenia predykcji za pomocą metody Holta. Na końcu artykułu przedstawiono zwięzłe wnioski dotyczące podstawowych założeń teorii predykcji.
Język
en
Treść
The article is the continuation of a cycle relating to the scientific expectation methods of future events and effects. Was presented the ways of defining the horizon prediction, whose length is limited by the prediction possibilities of the prediction model applied. The graphic interpretation of horizon prediction for two cases of the length of the time period for which the prediction is prepared, is also introduced. The prediction methods built on the basis of the adaptive models which are defined using the mathematical-statistical methods are discussed. These models, which are created so that they fulfilled modified premises the prediction theory. They main premise, necessary to the correct use of this type of models in the prediction process, is the stationary assumption during prediction errors. The method of the movable average, the method of leveling exponential, Holt and Winters methods as the main representatives of prediction process using the adaptive models are characterized. Differences in these methods consist in the estimation way of the temporary series prediction variable and taking or not taking into consideration of seasonal fluctuation. The practical way of prediction calculation using Holt method, is also introduced. Concise conclusions relating to the basic premises of the prediction theory are presented at the end of the article.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
610469