BADANIA ŚWIATOWEJ LITERATURY PATENTOWEJ W ZAKRESIE NIEINWAZYJNYCH METOD, UKŁADÓW, URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ICH ELEMENTÓW WYKORZYSTYWANYCH DO OKREŚLANIA SZYBKOŚCI PALENIA STAŁYCH PALIW RAKIETOWYCH
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4/2013
Strony od-do
25-32
Numer tomu
R.42, z.128
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
literatura patentowa
stałe paliwa rakietowe
szybkość palenia
nieinwazyjne metody pomiaru szybkości palenia
angielski
patent literature
solid rocket propellants
burning rate
nonintrusive methods for burning rate measurement
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Przedstawiono wyniki z poszukiwań światowej literatury patentowej obejmującej opisy, skróty opisów, rysunki oraz zastrzeżenia patentowe wynalazków, przede wszystkim amerykańskich, francuskich, rosyjskich i chińskich w zakresie nieinwazyjnych metod, układów, urządzeń pomiarowych oraz ich elementów umożliwiających określanie szybkości palenia stałych paliw rakietowych w otwartych albo zamkniętych komorach spalania. Do ciągłej detekcji przemieszczania się frontów (stref) palenia stałych paliw rakietowych, w niniejszych rozwiązaniach wykorzystywane są ultradźwięki, mikrofale, promieniowanie rentgenowskie oraz pomiary zmian pojemności elektrycznej paliw rakietowych podczas procesu spalania, rejestrowane za pomocą tzw. „plazmowych czujników pojemnościowych”. Do określania średniej szybkości palenia stałych paliw rakietowych stosowane są metody i urządzenia wykorzystujące emisję fal akustycznych generowanych przez spalający się ładunek paliwa.
Język
angielski
Treść
Results of search and analysis of worldwide patent literature comprising descriptions, abstracts, figures and claims of inventions, first of all of American, French, Russian and Chinese origin dealing with nonintrusive methods, systems, measurement devices and their elements enabling determination of burning rate of solid rocket propellant charges located in open and closed combustion chambers, are presented in the frame of this paper. For continuous detection of cumbustion zones movement during burning of solid rocket propellants, above mentioned invenive solutions apply ultrasounds, microwaves, X-rays and registration of electric capacity changes of the propellant charge using so called ‘plasma capacitance gauges”. In order to detrmine mean burning rate of tested solid rocket propellants, it was found and analysed state of art on methods and devices using emission of acoustic waves generated by burning propellants.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
609411