Questing jako nowa forma spędzania czasu wolnego.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Turystyki i Rekreacji (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
ISSN
1730-7953
EISSN
Wydawca
Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
113-121
Numer tomu
24
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
Turystyka kulturowa
Questing
Gry terenowe
Czas wolny
Edukacja
Gra miejska
Szlaki questingowe
Szlak grudziądzkich zabytków
en
Cultural tourism
Questing
Leisure
Education
Outdoor games
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii uczestników questów na temat atrakcyjności tej formy spędzania czasu wolnego oraz poznawania dziedzictwa kulturowego kraju. Na tle wielopłaszczyznowego opisu tej formy turystyki kulturowej oraz możliwości jej uprawiania na terenie naszego kraju, przedstawiono wyniki badań sondażowych oceniających konkretny produkt turystyczny funkcjonujący w Grudziądzu. Przebadano uczestników questa „Szlakiem grudziądzkich zabytków”, uzyskując szereg opinii i ocen na temat tej formy spędzania czasu wolnego. Wnioski z badań wskazują na znaczące zainteresowanie tego typu turystyką, ale również na jej małą popularność.
Język
en
Treść
The aim of this study was to investigate the views of participants of a questing game on the attractiveness of this form of leisure activity and to learn about the cultural heritage of the country. Apart from a multilayered description of this form of cultural tourism and the possibility of its practice in our country, the study presents the results of surveys assessing a specific tourist product already functioning in Grudziadz. The survey was given to the participants of the quest "Following Grudziądz historic landmarks", which resulted in a series of opinions and ratings of this form of spending leisure time. The conclusions of the study indicate a significant interest in this type of tourism but also its low popularity.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
643884