Puszczykowo - miasto-ogród czy podmiejskie letnisko?
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
ISSN
1896-1460
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
25
Strony od-do
131-142
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
angielski
Puszczykowo
Wielkopolska National Park
garden-city
tourism
recreation
polski
Puszczykowo
Wielkopolski Park Narodowy
miasto-ogród
turystyka
rekreacja
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Puszczykowo zlokalizowane jest ok. 17 km na południe od Poznania w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN). Z powodu śródleśnego położenia, sąsiedztwa rzeki Warty, wysokich walorów krajobrazowych i przyrodniczych oraz bliskości Poznania stało się ono w końcu XIX w. popularnym letniskiem. Po wyłączeniu w 1996 r. terenów miejskich Puszczykowa z WPN obserwuje się rosnącą liczbę inwestycji o charakterze komercyjnym, które zagrażają walorom krajobrazowoprzyrodniczym miasta. Obecnie miasto coraz częściej uważane jest za miasto-ogród (Banach, 2012; Przybysz 2007). W artykule podjęto próbę udowodnienia, że Puszczykowo nie było i nie jest miastemogrodem. Określanie go tym mianem wynika jedynie z charakteru prowadzonej polityki i promocji gminy. Ze względu na historię i wysokie walory turystyczno-rekreacyjne Puszczykowo powinno być promowane jako letnisko, a nie jako miasto-ogród, z którym ma niewiele wspólnego.
Język
angielski
Treść
Puszczykowo is located approximately 17 kilometers south of Poznan in the buffer zone of Wielkopolska National Park (WPN). Because of an inside forest location, high landscape and natural values and a proximity to the Warta River and Poznan Puszczykowo was a popular summer resort since the end of XIX century. After switching off in 1996 the urban areas of Puszczykowo from WPN areas is observed an increasing number of commercial investments that threaten the natural-landscape values of the city. Currently the city is more often referred as the garden-city. This article attempts to prove that Puszczykowo was not a garden-city in the past and is not a garden-city nowadays. Describing Puszczykowo using this term arises only from the policy and the promotion of this region by local authorities. Due to the history and tourism-recreation values Puszczykowo should be promoted as a summer resort, not as a garden-city with which has little in common.
Inne
System-identifier
0000009213