Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania w populacji seniorów województwa pomorskiego.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Wychowania Fizycznego (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Hygeia Public Health
ISSN
1509-1945
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza MA
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
549-553
Numer tomu
49
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pl
aktywność fizyczna
motywy
bariery
seniorzy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna (AF) jest istotnym składnikiem wspierającym zdrowie. W populacji 60+ współdecyduje o zdrowym starzeniu się. Zaliczana jest do pozytywnych mierników zdrowia. Stanowi jeden z modułów edukacji zdrowotnej społeczeństwa, ten zaś jest wstępnym krokiem strategicznym na rzecz zdrowia publicznego. Cel badań. Rozpoznanie form aktywności fizycznej badanej populacji (65+) z uwzględnieniem motywów, trudności i ograniczeń związanych z jej podejmowaniem. Materiał i metody. W opracowaniu przeanalizowano odpowiedzi na pytania ankiety dotyczącej aktywności fizycznej uwzględniającej motywy, trudności i ograniczenia związane z podejmowaniem aktywności fizycznej mieszkańców województwa pomorskiego realizowanej w ramach projektu PolSenior. W tym celu wykorzystano ankiety 129 mężczyzn i 120 kobiet w wieku od 65 do powyżej 85 lat. Wyniki. Przeprowadzone badania pozwoliły na scharakteryzowanie form aktywności fizycznej seniorów pomorskich, a także poznanie motywów i barier jej podejmowania. Najpopularniejszą formą wysiłku fizycznego były krótkie spacery wokół domu. Podejmowanie ich kilka razy w tygodniu lub częściej deklarowało 66,8% respondentów. Formy aktywności fizycznej były zróżnicowane pod względem płci. Mężczyźni częściej podejmowali wszystkie wymienione formy czynnej rekreacji niż kobiety. Głównymi wymienianymi determinantami podejmowania AF były wartości zdrowotne oraz potrzeba wypoczynku. Główną deklarowaną barierą wśród osób niepodejmujących AF był zły stan zdrowia oraz brak potrzeby ruchu. Wnioski. Wyniki badań wskazały na zbyt małe zaangażowanie seniorów pomorskich względem zalecanej w prewencji chorób przewlekłych (rekomendowanej przez WHO) wielkości AF, a aspekt zdrowotny stanowił główną determinantę podejmowania lub zaniechania AF.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
640153