Styl życia studentek kierunków medycznych.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Wychowania Fizycznego (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Problemy Higieny i Epidemiologii
ISSN
1895-4316
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza MA
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
247-252
Numer tomu
94
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
Indeks Stylu Życia ; Styl życia ; Aktywność fizyczna ; Palenie tytoniu ; Błonnik ; Body Mass Index ; Studenci ; Kobieta ; Zachowania zdrowotne ; Zdrowy styl życia
en
Lifestyle index ; Physical activity ; Smoking ; Fiber ; Body Mass Index
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pol
Treść
Wprowadzenie. Wiele spośród przewlekłych chorób cywilizacyjnych spowodowanych jest nieprawidłowymi zachowaniami zdrowotnymi, takimi jak złe nawyki żywieniowe, niewystarczający poziom reprezentowanej aktywności fizycznej, patologiczne otłuszczenie ciała, czy palenie tytoniu. Równolegle badania naukowe dowodzą faktu, iż wielu spośród nich poprzez modyfikację zachowań można byłoby uniknąć. Cel badań. Przedstawienie rozpowszechnienia czterech składowych zdrowego stylu życia w zależności od studiowanego kierunku w populacji osób o wyższej niż przeciętna świadomości zdrowotnej. Materiał i metody. Analizie poddano dane pochodzące z badania 195 studentek czterech kierunków medycznych. Badania przeprowadzono w roku akademickim 2011/2012 stosując sondaż diagnostyczny zawierający pytania dotyczące składowych stylu życia. Samej oceny stylu życia dokonano w oparciu o indeks pozytywnych zachowań zdrowotnych. Wyniki. Wśród badanych odsetek palących wynosił 51,8%. Analiza wartości wskaźnika BMI wskazała na jego prawidłowy zakres u 73,3% badanych. Zalecane spożycie błonnika występowało tylko u 36,4% ankietowanych – warzywa i owoce częściej pojawiały się w posiłkach farmaceutek, pielęgniarek i lekarek. Ponad połowa (54,4%) badanych zakwalifikowała się do grupy o zadowalającym lub wysokim poziomie aktywności fizycznej. Większość różnic pomiędzy analizowanymi kierunkami była istotna statystycznie. Wnioski. Studenci kierunków medycznych stanowią wyjątkową grupę, która poprzez specyfikę przyszłego, wyuczonego zawodu może mieć decydujący wpływ na promowanie zmian zachowań zdrowotnych populacji. Tym bardziej, jeżeli promocja ta opiera się o własne doświadczenia i koresponduje z indywidualnymi przekonaniami zdrowotnymi stąd też istnieje konieczność dobrego przygotowania tejże grupy społecznej do realizacji tego jakże ważnego celu
Język
en
Treść
Introduction. Many of chronic civilization diseases are caused by incorrect health behaviors such as improper eating habits, low physical activity, pathological body lipomatosis or tobacco smoking. Scientific research proves that many of these unhealthy features might be avoided by modified behaviors. Aim. To present popularization of four healthy lifestyle components depending on field of studies in the population of higher-than-average health awareness. Material & methods. 195 female students from faculties of medicine underwent the study in the academic year 2011/2012. A diagnostic survey on lifestyle components was applied. The assessment of the lifestyle itself was based on the positive health behavior index. Results. Smoking subjects – 51.8%. Correct range of BMI – 73.3%. Recommended fibre intake in 36.4% of the respondents – fruit and vegetables were most common in the diet of pharmacists, nurses and doctors. More than half of the subjects (54.4%) represented satisfactory or high level of physical activity. Most differences between the analyzed faculties were statistically significant. Conclusions. Students of medical faculties are a rare group which through their unique future professions can have a decisive influence on promoting changes in health behaviors, especially when this promotion is based on one’s experience and corresponds with individual health beliefs. Thus preparation of this social group for achieving such an important goal is a must.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
645240