Filozofia ujmowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa narodowego RP i stabilności wewnętrznej państwa = The philosophy of perceiving economic threats to national security of the Republic of Poland and internal stability of the state
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Doctrina
ISSN
1730-0274
EISSN
Wydawca
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
10
Strony od-do
47-58
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Bezpieczeństwo ekonomiczne
Bezpieczeństwo narodowe
Filozofia a bezpieczeństwo
Państwo
Polska 21 w.
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule omówiono podstawowe zagrożenia o charakterze ekonomicznym dla stabilności wewnętrznej państwa z uwzględnieniem ich wpływu na całokształt bezpieczeństwa narodowego RP. W niniejszej publikacji uznano, iż zagrożenia o charakterze ekonomicznym mają istotny wpływ na bezpieczeństwo i stabilność państwa. W artykule przyjęto bowiem hipotezę, iż Polska nie zachowa swej wewnętrznej stabilności jeśli nie będzie się rozwijała w sferze gospodarczej. Takie ujmowanie bezpieczeństwa przez pryzmat sytuacji gospodarczej wynika z systemowej filozofii i teorii bezpieczeństwa akceptowanej w artykule. Nawiązując do filozofii i teorii systemów w pracy przyjęto założenie, iż niekorzystny stan krajowej gospodarki będzie (za pomocą sprzężeń zwrotnych) negatywnie przekładał się na inne–powiązane ze sobą systemowo–obszary tworzące całościowy system bezpieczeństwa narodowego. Natomiast dobry stan gospodarki (na analogicznej zasadzie) wzmocni pozostałe obszary bezpieczeństwa narodowego, pozytywnie kształtując stan bezpieczeństwa. Podsystem ekonomiczny państwa stanowi bowiem niezbędną, materialną podstawę dla utrzymania i prawidłowego funkcjonowania różnych sektorów (podsystemów) bezpieczeństwa kraju.
Język
angielski
Treść
The article discussed basic threats of economic nature to internal stability of the state, taking their influence on the whole of national security of the Republic of Poland in to consideration. In the publication, it was assumed that economic threats have a considerable influence on security and stability of the state. A hypothesis related to that assumption was that Poland cannot maintain its internal stability unless it develops in the economic sphere. This kind of perception of security through the economic situation results from a systemic philosophy and theory of security accepted in the article. In connection to philosophy and theory of systems, it was assumed that an unfavourable state of domestic economy will (by means of feedbacks) negatively translate into other domains, connected within one system and creating the whole system of national security. Similarly, a good state of economy will strengthen other domains of national security, shaping a security status positively. The economic subsystem of the state constitutes an essential, material basis for maintaining and proper functioning of different sectors (subsystems) of state’s security.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0272601349068