Karty charakterystyki substancji - ostrzegają czy usypiają? [Dokument elektroniczny]
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5, CD 1
Strony od-do
910-918
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
hazardous and dangerous substances
pl
substancje niebezpieczne i szkodliwe
Streszczenia
Język
pl
Treść
Karty charakterystyki substancji (MSDS- Material Safety Data Sheet) są podstawowym narzędziem dla użytkowników różnych niebezpiecznych materiałów (a także dla służb ratowniczych) pozwalającym zidentyfikować zagrożenia związane z daną substancją i podpowiedzieć środki bezpieczeństwa. Ponieważ są one wymagane przez prawo dla wszystkich chemikaliów wprowadzanych do obrotu, można zaobserwować bardzo rutynowe podejście do ich opisu. Z analizy zawartości kart charakterystyki dla trzech subiektywnie wybranych grup substancji: grupy I mało niebezpiecznych, grupy II niebezpiecznych i grupy III ekstremalnie niebezpiecznych można wyciągnąć wniosek, że informacje zawarte w tych kartach nie zawsze klarownie różnicowały te trzy grupy. W szczególności karty dla substancje stosowanych bardziej powszechnie mogą niekiedy zawierać informacje nieco na wyrost, podczas gdy karty dla substancji bardziej "egzotycznych" niekiedy pomijają istotne informacje. Sytuacja taka może uśpić czujność odbiorcy przyzwyczajonego do pracy z kartami charakterystyki substancji stosunkowo mało szkodliwych przy przejściu do pracy z substancjami zdecydowanie niebezpiecznymi. Dla analizowanej grupy 30 czystych związków chemicznych zarysowała się tendencja do dość mechanicznego przenoszenia opisu wielu pozycji stanowiących treść kart, bez wchodzenia w indywidualny charakter substancji.
Język
en
Treść
Material Safety Data Sheets (MSDS, presently SDS - Safety Data Sheet) constitute a fundamental tool for the end users and workers dealing with various dangerous substances (as well as for emergency services), which indicates the dangers associated with a given substance and suggests safety precautions. Because these documents are required by law for all chemicals in use, one can observe a routine approach to their description. On the basis of the analysis of Safety Data Sheets of three arbitrarily chosen groups of substances: group I - relatively safe, group II - dangerous and group III - extremely dangerous, one can observe that the information presented in MSDSs do not always clearly differentiate these three groups. In particular, Safety Data Sheets for more commonly used substances sometimes contain exaggerated information, while the Sheets for more "exotic" substances sometimes miss essential information. Such a situation may lull the receivers of MSDS, who are used to work with Safety Data Sheets of relatively little harmful substances when they switch to work with decisively hazardous materials. For the analysed group of 30 pure chemical compounds one can observe a tendency to a rather mechanical copying of description of many of the sections of MSDS, without paying attention to the individual character of given substance.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000010580