Pol'skaâ Tûremnaâ služba v pervom desâtiletii XXI veka
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
RUS
Czasopismo
Społeczeństwo i Polityka
ISSN
1733-8050
EISSN
Wydawca
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
125-146
Numer tomu
1(34)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,1
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Bezpieczeństwo
Polska 21 w.
Służba Więzienna
Więziennictwo
Streszczenia
Język
polski
Treść
Artykuł jest poświęcony Służbie Więziennej – formacji, która odpowiada w polskim systemie bezpieczeństwa państwa za wykonywanie kar pozbawienia wolności oraz stosowanie środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Pierwsza część rozważań koncentruje się wokół prawnych podstaw funkcjonowania SW ze szczególnym uwzględnieniem kwestii: zadań, uprawnień oraz zasad odbywania kary pozbawienia wolności. W drugiej części artykułu podjęte zostały zagadnienia związane ze strukturami organizacyjnymi oraz problematyka zarządzania kadrami Służby Więziennej.
Język
angielski
Treść
The paper concerns the Prison Service – a unit which works within the framework of the Polish state security system and is responsible for execution of punishment through incarcelation and a preventive measure of remand. The fi rst part of deliberation focuses on legal bases of functioning of the Prison Service, especially on such issues as: tasks, powers and rules of serving the punishment through incarcelation. The second part of the paper presents questions of organizational structures and personnel management of the Prison Service.
Język
francuski
Treść
L’article est consacré à l’administration pénitentiaire – formation qui dans le système polonais de sécurité est responsable de l’exécution des peines privatives de liberté et du recours à l’application de la mésure préventive qu’est la détention. La première partie de la refl éxion porte sur les fondements juridiques du fonctionnement de l’administration pénitentiaire avec un accent particulier sur ses missions et ses pouvoirs, ainsi que sur les principes de la purgation de la peine. Dans la deuxième partie de l’article furent abordées les questions liées aux structures organisationnelles et les problèmes de gestion des ressources humaines de l’administration pénitentiaire.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272601273551