ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH, OPRACOWANYCH W WITU SPOSOBÓW ŁĄCZENIA 120 MM POCISKU MOŹDZIERZOWEGO
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4/2015
Strony od-do
7-17
Numer tomu
136
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
120 mm pocisk moździerzowy
okucie
łączenie okucia z pociskiem
angielski
120 mm mortar projectile
cartridge case (ferrule)
connection between projectile and ferrule
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W pracy przedstawiono zagadnienie łączenia 120 mm pocisku moździerzowego OF-843 B do moździerza ciągnionego z okuciem (łuską), które umożliwiłoby strzelanie z moździe-rza samobieżnego RAK. Zaprezentowane zostały wybrane, opracowane w WITU i na świecie, roz-wiązania konstrukcyjne połączenia między poci-skiem i okuciem wraz z opisem sposobu ich dzia-łania. Przedstawione rozwiązania zostały przeana-lizowane pod kątem spełnienia niezbędnych wy-magań, do których zalicza się: pewność i stabil-ność połączenia zarówno w transporcie jak i w eksploatacji, możliwość montażu w warun-kach poligonowych, niezawodność i bezpieczeń-stwo działania, brak jakichkolwiek pozostałości elementów złącza w przewodzie lufy po wystrza-le, zapewnienie wzajemnego obrotu i przekosze-nia pocisku i okucia, prostotę konstrukcji oraz możliwie niewielkie rozmiary złącza. Po przepro-wadzeniu analizy porównawczej przedstawionych rozwiązań zestawiono ich wady i zalety.
Język
angielski
Treść
The paper presents a question of connecting 120 mm OF-843 B mortar projectile from towed mortar with ferrule (cartridge case) that could provide firing with the self-propelled mortar RAK. Some selected solutions developed in MIAT and world known for joining the projectile with the ferrule and the description of their operation are included. Presented solutions were studied to find out the meeting of required specifications such as: reliability and stability of the joining both at transportation and service, possibility of as-sembling in field conditions, dependability and safety of operation, lack of any parts of the connection remaining in the barrel after firing, mutual rotation and tilt of projectile and cartridge, uncomplicated design and possibly small size of the connector. The pros and cons of solutions are presented after comparative studies.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-57553587c2dc9aec536bff15