Analiza stanu technicznego zapalników typu MG po długoletnim przechowywaniu, Analysis of Technical Condition of MG Type Fuses after Long Time Storage
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2/2015
Strony od-do
41-58
Numer tomu
134
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
składowanie
niezgodności
cykl badania
decyzja
badanie
właściwości
english
storage
inconsistences
testing cycle
decision
test
properties.
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Przedstawiono analizę statystyczną wieloletnich wyników badań artyleryjskich zapalników głowicowych jako reprezentatywnych dla badania wpływu procesu naturalnego starzenia na wskaźniki jakościowe podczas długoletniego składowania. Analizowano wpływ czasu składowania na decyzje dotyczące jakości partii po badaniach oraz na niezgodności charakteryzujące stopień zaawansowania procesu naturalnego starzenia. Przeanalizowano wpływ cykli badania na występowanie niezgodności w ustalonych klasach oraz na kolejne decyzje jakościowe. Analiza potwierdza przypuszczenie, że poziom jakości zbioru składowanych zapalników głowicowych może ulegać polepszeniu wraz z wpływem czasu składowania. Tylko niektóre rodzaje analizowanych zapalników w poszczególnych rozpatrywanych przypadkach, wykazują wzrastającą tendencję występujących niezgodności. Przyczyną takiej sytuacji może być zbyt mała liczba przeprowadzonych badań diagnostycznych. Ogólnie można przyjąć, że prowadzone badania diagnostyczne mogą zwiększać poziom jakości zbioru składowanych partii analizowanych zapalników głowicowych. Przeprowadzona analiza może mieć istotne znaczenie dla modyfikacji metodyki badań zapalników artyleryjskich.
Język
english
Treść
A statistical analysis of results of tests that had been carried out for many years on artillery head fuses as representative to examine the influence of natural ageing process on quality indicators during long-time storage is presented in this article. There was analyzed the influence of storage time on decisions connected with the quality of the lots after tests and on inconsistencies characterizing the advancement level of the natural ageing process. An analysis of influence of testing cycles on occurrence of inconsistencies in specific categories and on the next quality decisions was carried out. The conducted analysis confirms assumptions that the quality level of the set of the stored head fuses can improve with storage time. Only some kinds of analyzed fuses in individually considered cases show an increasing tendency of existing inconsistencies. The small quantity of conducted diagnostic tests can be a cause such situation. Generally, it can be assumed that conducted diagnostic tests can improve the quality level of stored lots of analyzed head fuses. The performed analysis can be essential for modifying test methodology of artillery fuses.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-56b4755a8106eb71826edd5b