Stopień ochrony IP zapewniany przez obudowy urządzeń przemysłowych
PBN-AR
Instytucja
Główny Instytut Górnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
ISSN
0239-3646
EISSN
2084-5618
Wydawca
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
317-323
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
stopień ochrony IP
obudowa
badania
en
IP degree of protection
enclosure
tests
Streszczenia
Język
pl
Treść
Stopień ochrony IP jest podstawowym parametrem charakteryzującym obudowę urządzenia. Odnosi się zarówno do obudów urządzeń budowy „normalnej - nie przeciwwybuchowej”, jak i urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Decyduje w sposób istotny o własnościach eksploatacyjnych oraz bezpieczeństwie użytkowania. Określany jest zarówno dla obudów urządzeń elektrycznych, jak i nieelektrycznych. Wymagana wartość stopnia ochrony IP zależy od przewidywanych warunków użytkowania. Dla pewnych rodzajów urządzeń minimalny stopień ochrony obudowy określony jest poprzez przepisy krajowe. Istnieje również grupa urządzeń, dla których wymagany minimalny stopień ochrony podano w wymaganiach norm. W niniejszym artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z metodami badań stopni ochrony zapewnianych przez obudowy. Przedstawiono przykłady błędów konstrukcyjnych mogących prowadzić do utraty wymaganego stopnia ochrony IP w trakcie eksploatacji urządzeń. Omówiono również wpływ i zasadność zastosowania smaru, jako środka zapewniającego zachowanie wymaganego IP.
Język
en
Treść
IP degree of protection is a fundamental parameter characterizing the enclosure. This applies both to the construction of enclosure, "normal – non explosion-proof" and enclosure for explosion-proof equipment. In a special way determines the properties operating and safety of use. Is determined for both as electric equipment and as well as non-electric equipment enclosures. The required value of IP protection depends on the anticipated conditions of use. For some types of equipment a minimum degree of protection of enclosure is determined by the national legislation. There is also a group of devices for which the required minimum level of protection is given in the requirements of the standards. This article discusses the key issues related to the methods of tests degrees of protection provided by enclosures. Describes examples of design errors, that could lead to the loss of the required degree of IP protection during the operation of equipment. It also discusses the effect and validity of use the grease as a mean of guarantee the required maintain of IP.
Inne
System-identifier
455274