Uwagi o teorii i praktyce przebudowy struktury polskiej gospodarki w związku z transformacją i integracją z Unią Europejską
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii i Zarządzania (Uniwersytet w Białymstoku)
Książka
Tytuł książki
O niektórych uwarunkowaniach funkcjonowania Polski i jej sąsiedztwa na tle wyzwań XXI wieku Tom 1 Wybrane aspekty zmian w Polsce i jej sąsiedztwie po zintegrowaniu się z UE
Data publikacji
2014
ISBN
9788393434084
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Uwagi o teorii i praktyce przebudowy struktury polskiej gospodarki w związku z transformacją i integracją z Unią Europejską
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
139-171
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,77
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
struktura polskiej gospodarki
transformacja
konkurencyjność
inegracja z UE
en
structure of the Polish economy
transformation
competitiveness
integration with the EUstructure of the Polsih economy
transformation
competitivenes
integration with the EU
Streszczenia
Język
pl
Treść
Analiza literatury przedmiotu podnoszącej kwestie transformacji systemowej i integracji, w szczególności tej z okresu przygotowania się do wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, pokazuje, że jednak wątek efektywnościowy często znikał z pola widzenia w kontekście mocno eksponowanych innych zagadnień. Podobnie jak aspekt ekonomiczny, dość często znajdował się w cieniu politycznego. Zauważa się niedosyt opracowań, które kompleksowo podnosiłyby znaczenie efektywności w tych przecież przełomowych zmianach. W następstwie, w literaturze i ekspertyzach przygotowanych dla potrzeb praktyki gospodarczej zbyt mało uwagi poświęcano strukturze efektywnościowej gospodarki i odpowiedniego kształtowania jej przemian w procesie transformacji systemowej, a potem w związku z integracją z UE. Celem tego opracowania jest zaprezentowanie ogólnego zarysu sposobu kształtowania zmian struktury efektywnościowej gospodarki Polski w pierwszej dekadzie transformacji systemowej i w momencie integrowania się z UE - z odpowiednią oceną i ze wskazaniem możliwych do wystąpienia w przyszłości następstw już realizowanych zmian.
Język
en
Treść
Analysis of the literature, raising the issue of transformation and integration, in particular the period of preparation for Polish entry to the European Union, shows that the topic of efficiency often disappeared from the view in the context of strongly exposed other issues, Likewise to the economic aspect, quite often was in the shadow of politics. There is a noticeable lack of studies that comprehensively raising the importance of efficiency in these groundbreaking changes. AS a result, in the literature and expert opinions prepared for the needs of economic practice too little attention has been paid to the structure of the efficiency if the economy and the corresponding development of its transformation in the process of transformation, and then in relation to the integration with the EU. The aim of this study was to present on overview of the method of forming the structure changes of the efficiency of the Polish economy in the first decade of transformation and time to integrate with the EU with appropriate assessment and indication of the possible future consequences of those already implement the changes
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
INTRODUCTION_PREFACE
BIBLIOGRAPHY
ABSTRACT
Inne
System-identifier
583436