Are there favourable circumstances promoting the system of rapid transition to a second child?
PBN-AR
Instytucja
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine
ISSN
1505-7054
EISSN
2084-6312
Wydawca
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
67-74
Numer tomu
16
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
spadek liczby urodzeń
dzietność kobiet
system szybkiego przejścia do drugiego dziecka
angielski
decline in the birth rate
fertility rate, system
of rapid transition to a second child
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The aim of this study was to evaluate whether in our country there are circumstances favourable to the promotion of the so-called “system of a rapid transition to the second child” At the outset, we present the demographic situation and the methods used to counteract the decline in births. The system of a rapid transition to the second child is recently implemented in some European countries as an action that is able to increase the fertility of women. Methods: The assessment was based on the analysis of data obtained by two anonymous questionnaires, which was distributed among 138 students of the supplementary studies for nurses pursuing at Higher School of Applied Sciences in Nysa during the academic year 2012/2013. Data obtained through this survey allowed the calculation for this group of women: fertility rate, total fertility rate and the average age of the birth of the first, second, and alternatively a subsequent child. The answers for the questions in our questionnaires have enabled the analysis of the attitudes and beliefs of women from the age <28.55> group. The second questionnaire contained questions closely related to the decision of having a second child quickly. Results: Fertility rate for the mentioned group of women is 1.72. When considering only women over the age of 40 years – in the subgroup of 86 women it is 1.95. The average age of women giving birth to their first child is 24.43 years, to the second child is 28.43 years, to the third child is 31.7 years. Conclusions: The average spread between the average age at birth of the first and second child (about 4 years) and assessed attitudes and beliefs of the women show the favourable circumstances to the promotion of the proposed system in our country. It seems that if one takes into account conditions reported by our respondents necessary for decision of rapid possession of the second child – the promotion of the considered system probably could influence the number of births.
Język
polski
Treść
Cele pracy: Celem pracy jest próba oceny czy w naszym kraju zachodzą okoliczności sprzyjające promowaniu tzw. systemu szybkiego przejścia do drugiego dziecka. Na wstępie charakteryzujemy sytuację demograficzną i metody stosowane dla przeciwdziałania spadkowi urodzeń. System szybkiego przejścia do drugiego dziecka jest ostatnio wdrażany w niektórych krajach europejskich jako działanie, które jest w stanie zwiększyć dzietność kobiet. Metody: Ocena została oparta na analizie danych uzyskanych przez pobranie danych poprzez dwie anonimowe, autorskie ankiety, którą rozprowadzono pośród 138 studentek studiów pomostowych z zakresu pielęgniarstwa realizujących naukę w PWSZ w Nysie w roku akademickim 2012/2013. Dane uzyskane poprzez to badanie ankietowe umożliwiły wyliczenia dla tej grupy kobiet: wskaźnika dzietności, wskaźnika dzietności dokończonej oraz przeciętnego wieku urodzenia pierwszego, drugiego i ewentualnie kolejnych dzieci. Ankiety umożliwiły analizę postaw i przekonań kobiet z przedziału wiekowego <28, 55>. Druga z zastosowanych ankiet dotyczyła już ściśle zapatrywań dotyczących podejmowania decyzji o szybkim posiadaniu drugiego dziecka. Wyniki: Wskaźnik dzietności dla ww. tej grupy kobiet wynosi 1,72. Jeśli uwzględnić jedynie kobiety w wieku powyżej 40 lat to w podgrupie 86 kobiet wynosi on 1,95. Przeciętny wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosi 24,43 lata, drugie dziecko 28,43 lata, trzecie dziecko 31,7 lata. Wnioski: Dość znaczna rozpiętość pomiędzy przeciętnym wiekiem urodzenia pierwszego i drugiego dziecka (ok. 4 lata) jak i oszacowane postawy i zapatrywania badanych kobiet wskazują na okoliczności sprzyjające promowaniu ww. systemu w naszym kraju. Wydaje się, że jeśli uwzględnić zgłaszane przez nasze respondentki warunki podejmowania decyzji o szybkim posiadaniu drugiego dziecka, to promowanie tego systemu wpłynęło by zapewne na liczbę urodzeń.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
ICIL2028319