Kierunki zmian w sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego = Directions of changes in reporting of units of territorial self-government
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
ISSN
2082-5501
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
32 (105)
Strony od-do
205-216
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Rachunkowość
Samorząd terytorialny
Sprawozdawczość
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
10
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Sprawozdawczość obejmuje swym zakresem usystematyzowane zbiory informacji tworzonych zarówno przez rachunkowość,jak i poza nią.Te informacje powinny być przydatne w podejmowaniu decyzji zarządczych, dokonywaniu oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie obowiązujący system sprawozdawczości w sektorze samorządowym nie w pełni dostarcza potrzebnych danych. Dlatego też potrzebne są w nim zmiany mające na celu wypracowanie takich form sprawozdań, które będą spełniać cele statystyczne i informacyjne budżetu państwa,a jednocześnie zaspokoją potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania oraz oceny prowadzonej gospodarki finansowej
Język
EN
Treść
Reporting includes a systematised collection of information created by accounting and outside accounting. The information should be useful in taking managing decisions and evaluating the financial situation of a unit of territorial self-government. The present system of reporting in the selfgoverning sector does not provide such data. Therefore, changes are needed that would aim at implementing such forms of reporting that will fulfill the statistical and informative goals of the state budget and will satisfy the informative needs of units of the territorial self-government within the scope of managing and evaluating the conducted financial economy
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272601401386