An attempt to assess the accepted model of family in a group of Polish women = Próba oceny akceptowanego modelu rodziny w wybranej grupie kobiet polskich
PBN-AR
Instytucja
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine
ISSN
1505-7054
EISSN
2084-6312
Wydawca
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
54-61
Numer tomu
18
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Słowa kluczowe
angielski
model of family
young women
birth rate
polski
model rodziny
młode kobiety
wskaźnik urodzeń
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Wstęp. Autorzy w swojej kolejnej pracy dotyczącej spadku liczby urodzeń, opartej o pobranie danych przy pomocy sondażowych badań ankietowych próbują zweryfikować następne hipotezy dotyczące niskiej dzietności, obserwowanej w większości krajów europejskich. Materiał i metody. Zebrano dane przy pomocy zestawu pytań otwartych, dotyczących preferowanego modelu rodziny, a następnie określono najczęstsze, charakterystyczne typy odpowiedzi. Zastosowano także krótkie ankiety pomocnicze przy pomocy których oceniano stopień postawy pesymistycznej, występowanie niskiej zaradności, przejawy braku energii życiowej oraz nasilenie tzw. wzorca osobowości typu D. Wyniki. Uzyskane wyniki prowadzą autorów do wniosku, że współcześnie młodzi ludzie w Polsce nie są przekonani do zalet określonego wzorca rodziny. Rozmaite możliwe argumenty przemawiające przeciwko posiadaniu dzieci lub przeciwko posiadaniu dwojga dzieci odwodzą łatwo młode małżeństwa i pary od posiadania potomstwa. Wnioski. Autorzy sądzą, że brak jest współcześnie w Polsce „źródła” przekonywującego przesłania o właściwym modelu rodziny. Korzystny (teoretycznie) dla każdej pary model rodziny 2+2 nie jest przekonywująco propagowany przez żadne źródło opiniotwórcze takie jak rodzice, szkoła, sąsiedzi, media.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
ICIL2008582