Wzrost znaczenia opakowań w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw = Increasing importance of packaging in the process of communication market enterprises
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
ISSN
2082-5501
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
30 (103)
Strony od-do
67-85
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
PL
Komunikowanie marketingowe
Opakowania
Produkt
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
18
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W opracowaniu zwrócono uwagę na istotny aspekt znaczenia opakowania i jego roli w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw. Pierwszy kontakt konsumenta z produktem występuje najczęściej poprzez opakowanie. Walory opakowania często decydują o zainteresowaniu produktem. Opakowanie dawniej było rozumiane tradycyjnie jako środek zabezpieczający produkt w procesie dystrybucji, transportu czy magazynowania; obecnie staje się coraz częściej skutecznym sposobem komunikowania się firmy z otoczeniem. Zmiana funkcji opakowania wiąże się ze wzrostem znaczenia sprzedaży samoobsługowej, a także rozwojem handlu detalicznego. Klient kupuje bardzo często "oczami", co oznacza, że instynktownie sięga po produkt, który jest estetycznie opakowany i wygodny w konsumpcji. Dlatego też obecnie opakowanie powinno być tak zaprojektowane, aby działało na psychikę kupującego, zmuszając go do świadomego bądź podświadomego wyboru określonego produktu. Przy projektowaniu opakowań coraz bardziej istotną rolę odgrywa funkcja informacyjno-promocyjna opakowań. Właściwe ukształtowanie opakowania produktu stanowi integralną część strategii marketingowej, może też przyczynić się do wzrostu konkurencyjności produktu i zainteresowania się nim nabywców
Język
EN
Treść
The paper highlights the important aspect of the significance of packaging and its role in the enterprise communication market. The first contact of the consumer with the product usually occurs through the packaging. Qualities of packaging often determine the interest in product. Formerly packaging was traditionally understood as a means to protect the product in the process of distribution, transport or storage; now it becomes more and more effective for the company to communicate with the environment. Changing the function of packaging is associated with the increase in importance of self-service, as well as retail development. The customer very often buys with his/her "eyes", which means that he/she instinctively reaches for the product which is aesthetically packed and easy to consume. Therefore, the current package should be designed to act on the psyche of the buyer, forcing him to a conscious or subconscious choice of a specific product. When designing packaging an increasingly important role is played by the function of information and promotional packaging. The proper configuration of product packaging is an integral part of your market strategy, it can also contribute to the competitiveness of the product, and interest in the buyer
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0272601386183