Współczesne koncepcje zarządzania wspomagające zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie = Contemporary management concepts supporting strategic management in an enterprise
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
ISSN
2082-5501
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
29 (102)
Strony od-do
39-47
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
PL
Balanced Scorecard (BSC)
Business Process Reengineering (BPR)
Systemy informatyczne zarządzania
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie strategiczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
18
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem funkcjonowania przedsiębiorstw jest dążenie do maksymalizacji zysku. Przedsiębiorstwa muszą formułować strategię, która umożliwi im osiągnięcie tego nadrzędnego celu. Gwarantem właściwej implementacji strategii i jej ciągłego dostosowywania do zmiennego otoczenia biznesowego jest zarządzanie strategiczne. Polega ono na podejmowaniu decyzji dotyczących wytyczania kierunków działań przedsiębiorstwa oraz sposobów ich realizacji. Istnieją różne narzędzia wspierające zarządzanie strategiczne. Ich rola stale rośnie ze względu na konieczność ciągłej poprawy jakości zarządzania firmą. Wiele współczesnych koncepcji i narzędzi zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem bazuje w całości lub w części na założeniach podejścia procesowego. W artykule scharakteryzowano wybrane koncepcje zarządzania strategicznego, których rdzeniem są procesy biznesowe występujące w przed-siębiorstwie tj.: Balanced Scorecard i Business Process Reengineering. Ponadto opisano narzędzie informatyczne, które wspiera zarządzanie procesami gospodarczymi − system ADONIS firmy BOC Information Technologies Consulting
Język
EN
Treść
The purpose of the enterprise is to seek to maximize profit. Companies must formulate a strategy that will enable them to achieve this overarching objective. The guarantor of the proper implementation of the strategy and its continuous adaptation to a changing business environment is a strategic management. It involves decisions concerning the delimitation lines of action of the company and ways to achieve them.There are various tools to support strategic management. Their role is constantly growing due to the need for continuous improvement of quality management. Many modern concepts and tools of strategic management company based in whole or in part on assumptions of a process approach. The article describes selected concepts of strategic management, which are the core business processes occurring in the enterprise, ie.: Balanced Scorecard and Business Process Reengineering. Also described tool that supports the management of business processes - a system ADONISBOC Information Technologies Consulting
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0272601337414