Zastosowanie analizy krzywych spadku wydobycia do oceny wielkości współczynnika sczerpania złoża węglowodorów na przykładzie złoża Iwonicz-Zdrój
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
11
Strony od-do
821-828
Numer tomu
69
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Karpaty
Iwonicz-Zdrój
energia złoża
współczynnik sczerpania
zasoby węglowodorów
en
Carpathians
Iwonicz-Zdrój
field energy
recovery factor
hydrocarbon resources
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiona została pokrótce budowa polskich Karpat zewnętrznych (z naciskiem na płaszczowinę śląską), scharakteryzowano uwarunkowania geologiczne antykliny Iwonicza-Zdroju oraz opisano warunki występowania akumulacji ropy naftowej fałdu iwonickiego. Zrealizowana została ocena wielkości współczynnika sczerpania zasobów na podstawie analizy krzywych spadku wydobycia oraz przybliżonej formuły matematycznej sumy cząstkowych składników energii wewnętrznej złoża. Opierając się na otrzymanych danych, wykalkulowano przewidywane, możliwe do eksploatacji w przyszłości zasoby węglowodorów. W wyniku prostych działań matematycznych z wykorzystaniem wcześniej otrzymanych wielkości obliczono całkowite zasoby wydobywalne złoża Iwonicz-Zdrój, a także jego zasoby geologiczne.
Język
en
Treść
The aim of this article is to briefly present the structure of Polish Outer Carpathians (with emphasis on the Silesian Nappe), characterized geological conditions of the Iwonicz-Zdrój anticline, and describe conditions of occurrence of the Iwonicz fold oil accumulation. The recovery factor of oil was determined with the application of production decline curves, and approximate mathematical formula of the sum of partial constituents of the field energy. Based on the data received, possible future resources was predicted. With simple mathematical operations using the previously calculated values, total deposits of extractable and geological resources from the Iwonicz-Zdrój oil field were obtained.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
594930