Ocena zgodności gazomierzy turbinowych przeznaczonych do użytkowania w zakresie ciśnień roboczych powyżej 4 barów
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
78-83
Numer tomu
69
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
gazomierze turbinowe - badanie
pomiar objętości gazu w zakresie ciśnień powyżej 4 barów
dyrektywa 2004/22/WE
en
turbine gas meters - examination
measuring the volume of gas in the pressure range above 4 bars
Directive 2004/22/EC
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł przedstawia zakres badań gazomierzy turbinowych w celu oceny zgodności z dyrektywą 2004/22/WE, zgodnie z normą PN-EN 12261:2005 + PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze. Gazomierze turbinowe, zharmonizowaną z dyrektywą. Zakres ten uwzględnia warunki podczas badań metrologicznych oraz narażania gazomierzy w zakresie ciśnień roboczych powyżej 4 barów. Opisano również sposób wytypowania gazomierzy do badań na podstawie analizy podobieństw/różnic konstrukcyjnych gazomierzy oraz przygotowanie planu badań. Zaprezentowano zakres badań indywidualnych gazomierzy, które powinny być przeprowadzane u wytwórcy.
Język
en
Treść
This paper presents the scope of testing turbine gas meters for their conformity assessment with the directive 2004/22/EC, in accordance with PN-EN 12261:2005 + PN-EN 12261:2005/A1: 2008 Gas meters. Turbine gas meters, harmonized with the directive and the conditions during metrology tests as well as exposure of meters to operating pressures greater than 4 bar. It also describes how to select gas meters for tests on the basis of their similarities/differences construction and preparation of the test plan. Finally it shows the range of individual gas meter tests, which should be carried out by the manufacturer.
Cechy publikacji
REVIEW_ARTICLE
Inne
System-identifier
589245