Kierunki działalności naukowo-badawczej INiG – PIB w perspektywie krótko- i średniookresowej
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
12
Strony od-do
974-978
Numer tomu
70
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
kierunki działalności naukowo-badawczej
en
directions of scientific research
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Opublikowany w sierpniu 2014 r. projekt długookresowej Polityki energetycznej Polski do 2050 roku nasuwa konieczność aktualizacji dotychczas wyznaczonych kierunków merytorycznej działalności Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego oraz zwrócenia szczególnej uwagi na intensyfikację i rozwój niektórych prac. Niezmiernie ważnym aspektem tej działalności jest rozwój kadr i tworzenie zaplecza aparaturowego umożliwiających rozwój innowacyjnych technologii w obszarze energetyki. W artykule zwrócono uwagę przede wszystkim na dwa nośniki energii: ropę naftową i gaz ziemny, będące głównym centrum zainteresowania Instytutu, oraz na technologie mające największy potencjał rozwojowy w tym zakresie.
Język
en
Treść
The draft long-term Polish Energy policy until 2050 published in August 2014 makes it necessary to bring up to date the directions of substantive activity of the Oil and Gas Institute – National Research Institute established so far and concentrate on the intensification and development of some of the projects. An extremely important aspect of this activity is development of the staff and creating the equipment base which will enable the implementation of innovative technologies in the area of power industry. First of all, the article discusses two energy carriers – petroleum and natural gas, which are the core of the Institute`s business – and focuses on technologies which constitute the largest development potential in this area.
Cechy publikacji
REVIEW_ARTICLE
Inne
System-identifier
587781