Wpływ soli kadmu na wzrost i aparat fotosyntetyczny ogórka (Cucumis sativus L.)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geograficzno-Biologiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Natura - człowiek - kultura 2015 : II międzynarodowa, VII ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa : [20-21 czerwca 2015, Kraków] : książka abstraktów
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-63896-27-0
Wydawca
Wydawnictwo Kasper
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wpływ soli kadmu na wzrost i aparat fotosyntetyczny ogórka (Cucumis sativus L.)
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
54
Numer rozdziału
30
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,04
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
Aktywność
fluorescencja
PSII
Cucumis sativus L.
morfologia
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
NCK 2015
Nazwa konferencji
II Międzynarodowa VII Ogólnopolska interdyscyplinarna Konferencja Naukowa NATURA – CZŁOWIEK – KULTURA 2015
Początek konferencji
2015-06-20
Koniec konferencji
2015-06-21
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Zanieczyszczenie kadmem jest jednym z większych zagrożeń dla roślin i środowiska. Pomimo często zlokalizowanych emisji, wpływ kadmu może być obserwowany także w miejscach odległych. Jony przenikające do gleby i wód podziemnych, mogą być biernie lub aktywnie pobierane przez rośliny i powodować zaburzenia wzrostu oraz procesów fotosyntetycznych. Celem badań było określenie wpływu różnego stężenia jonów kadmu na wzrost, rozwój oraz aparat fotosyntetyczny roślin ogórka (Cucumis sativus) traktowanych wzrastającymi stężeniami azotanu (V) kadmu (0,2 mM; 1 mM; 2 mM; 5 mM). Wpływ jonów kadmu badano w fazie kiełkowania (pomiar siły i energii kiełkowania) i w fazie wzrostu (analiza morfologiczna). Po 26 dniach przeprowadzono pomiar parametrów fluorescencji chlorofilu a (F0, Fm, Fv, Fv/Fm) oraz stężenia chlorofilu a i b. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały istotny hamujący wpływ podwyższonego stężenia jonów kadmu na siłę i energię kiełkowania, najbardziej widoczny dla najwyższego stężenia (5 mM). Najwyższe stężenia wykazywały także hamujący wpływ na wzrost wybranych organów oraz akumulację świeżej i suchej masy, podczas gdy dla najniższego stężenia (0,2 mM) zaobserwowano stymulujący wpływ na wzrost roślin. Wykazano również obniżenie aktywności fotosyntetycznej PSII oraz zawartości chlorofili przy najwyższych stężeniach jonów kadmu.
Inne
System-identifier
0000030371
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych