Metoda oceny wskaźnika powierzchni liści z zastosowaniem lotniczego skaningu lidarowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Acta Agrophysica
ISSN
1234-4125
EISSN
Wydawca
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
205-217
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,54
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
PL
drzewostany sosnowe
wskaźnik powierzchni liści
zdalne oceny
lotniczy skaning lidarowy
regresja wielokrotna
EN
vegetation
leaf area index
remote sensing assessment
airborne lidar data
multiple regression
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zaproponowana została metoda zdalnej oceny LAI z zastosowaniem materia- łów lotniczego skaningu lidarowego. Obliczeniowa część metody opiera się na modelu regresji pomiędzy wartościami wskaźnika LAI i danymi lotniczego skaningu lidarowego. Opracowane zostały równania regresji wielokrotnej. Przedstawione zostały wyniki testowania proponowanej metody, które potwierdzają jej wydajność i wysoką dokładność. Przedstawiony został przegląd nowoczesnych metod oceny wskaźnika powierzchni liści (LAI) – jednego z najbardziej kompleksowych i obiektywnych wskaźników produkcyjnej aktywności roślinności. Krótko opisano naziemne metody oceny LAI oraz ich oprzyrządowanie. Zauważono, że główną i niewątpliwą zaletą naziemnej metody oceny LAI jest wiarygodność uzyskanych wyników. Przy konieczności oceny poziomu aktywności roślinności na dużych obszarach i przy ograniczonych zasobach czasowych, zastosowanie technik naziemnych napotyka poważne trudności. W takich przypadkach bardziej obiecującym okazuje się podejście związane z zastosowaniem zdalnych technik i technologii. Pokazano kierunki ewentualnych dalszych kroków do zwiększenia dokładności metody
Język
en
Treść
A remote sensing method for assessing LAI index using airborne lidar data is proposed. A calculation body of the proposed method is based on regression model which couples LAI value and lidar data derivatives. Multiple regression equation is constructed. The results of experimental investigation confirm the effectiveness and high accuracy of the proposed method. The paper presents a review of the contemporary approaches to the assessment of leaf area index (LAI) as one of most comprehensive and objective indicators of photosynthesis processes activity of vegetation. Methods for LAI in-situ assessing, its procedures and instrumental support are described in brief. It is emphasized that the main and absolute advantage of in-situ methods is the reliability of calculated LAI estimates. However, the application of in-situ methods is connected with significant problems when it is necessary to assess photosynthesis processes activity level for vegetation in cases of vast areas with time limitations. As the authors observe, for similar cases is more promising to use remote sensing techniques and technologies. Directions for further research to improve the precision of the method are outlined therewith.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł maukowy
Inne
System-identifier
85412