Cele właścicieli przedsiębiorstw z sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2007-2012
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
ISSN
1643-7772
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6(44)
Strony od-do
205-217
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
cele właścicieli, płynność, rentowność, wartość, sektory niefinansowe
en
goals of owners, liquidity, profitability, value, non-financial sec tors
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł poświęcony jest ocenie poziomu realizacji celów właścicieli przedsiębiorstw z sektorów niefinansowych w Polsce. Badania obejmują okres od 2007 do 2012 r., a więc ilustrują, czy i w jakim stopniu na stopień realizacji celów właścicieli wpłynął kryzys finansowy. Do oceny płynności i rentowności wykorzystano analizę wskaźnikową, natomiast wycenę wartości dokonano metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz zdyskontowanych zysków rezydualnych. Uzupełnieniem oceny był indeks tworzenia wartości, będący ilorazem wskaźnika rentowności kapitałów własnych i kosztu kapitału własnego.
Język
en
Treść
The paper is devoted to evaluating the realization of goals of owners of nonfinancial sectors enterprises in Poland. The research covers the period from 2007 to 2012 and illustrates whether and to what extent the financial crisis had an impact on the realization of the owners’ goals. The ratio analysis is used to evaluate liquidity and profitability. However, the valuation of the value is performed by means of discounted cash-flow method and discounted residual income method. The evaluation is supplemented by value creation index which is a quotient of the equity profitability ratio and the cost of equity.
Inne
System-identifier
WUT0986b80284c74fc8acd657fa59745e18