Modyfikacja mikrostruktury wyrobów zestawu syfonowego w celu podwyższenia ich odporności na erozyjno-korozyjne oddziaływanie stali
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Materiały Ceramiczne
ISSN
1505-1269
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
298-303
Numer tomu
67
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
ogniotrwałe wyroby glinokrzemianowe
syfonowe odlewanie stali
proces impregnacji
en
aluminosilicate refractory products
bottom casting of steel
impregnation process
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zaprezentowano koncepcję i możliwości wynikające z zastosowania procesu impregnacji wyrobów zestawu syfonowego. Nasycanie materiałów glinokrzemianowych lejnymi zawiesinami tlenku glinu i tlenków glinu i krzemu powoduje korzystne zmiany mikrostruktury, polegające na redukcji porowatości otwartej, zmniejszeniu średniej średnicy i mediany rozkładu średnic porów oraz wzroście udziałów porów o średnicach mniejszych niż 1 µm kosztem porów większych. Impregnacja wyrobów zestawu syfonowego skutkowała wzrostem ich odporności erozyjno-korozyjnej na oddziaływanie przepływającej stali przez układ syfonowy oraz zmniejszeniem ilości wtrąceń niemetalicznych w odlewanej stali. Opracowane rozwiązanie przetestowano w warunkach przemysłowych w ZWK Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
Język
en
Treść
The work presents a concept and possibilities resulting from application of the impregnation process for bottom casting assembly materials. Impregnation of aluminosilicate materials with castable suspensions of alumina powder or alumina and silicon oxide powders causes favourable microstructural changes, comprising the reduction of open porosity, the reduction of average pore diameter and pore diameter distribution median as well as an increase in the share of pores having diameters below 1 µm at the cost of larger pores. The impregnation of bottom casting assembly materials results in an increase in their resistance to the erosive and corrosive action of steel flowing through a system of bottom casting, and in a decrease of the amount of non-metallic inclusions in the cast steel. The developed solution was tested under industrial conditions at ZWK Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
690490