Środki dowodowe z wywiadu w kanonicznym procesie małżeńskim
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka
Data publikacji
2016
ISBN
9788362383764
Wydawca
Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Środki dowodowe z wywiadu w kanonicznym procesie małżeńskim
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
23-34
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8792
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
małżeństwo
proces
dowód
wywiad
EN
marriage
process
proof
interview
Streszczenia
Język
PL
Treść
Proces małżeński nabudowany na procesie zwyczajnym jest bardzo istotna instytucją kanonicznego prawa procesowego. Jest on zastosowany w działalności trybunałów kościelnych. Artykuł powyższy jest próbą ukazania środków zdobywanych przez sędziego kościelnego z wywiadu. Wywiad to zapomniana instytucja, która domaga się dziś we współczesnym świecie, gdzie tak trudno o prawdę, zastosowania w praktyce sądów kościelnych. Wywiad powinien być w ogóle ujęty w teorii prawa procesowego, gdyż nie ma o nim mowy. To zależy od sędziego jakich środków użyje, aby uzyskać moralną pewność do wyrokowania prawdy o zaskarżonym małżeństwie sakramentalnym. Przedstawiony komunikat składa się z następujących części: 1. Wprowadzenie; 2. Przygotowanie wywiadu; 3. Moc wiążąca wywiadu do sprawy; 4. Treści wywiadu jako środek dowodowy w procesie; 5. Podsumowanie i wnioski. Obecny artykuł przyczynia się do rozszerzenia dyskusji na temat reformy Papieża Franciszka na temat procesu małżeńskiego.
Język
EN
Treść
The process of marriage founded upon the ordinary process is a very important institution of canonical procedural law. It is used in the activity of ecclesiastical tribunals. Article above is an attempt to show the measures of inquiry gained by an ecclesiastical judge of the interview. The interview is a forgotten institution that demands today in the contemporary world where it's so hard for the truth, practical use of the ecclesiastical courts. The interview should be included in the general theory of procedural law, because there is no question about it. It depends on what the judge will use the measures of inquiry to get moral certainty to sentencing contested the truth of sacramental marriage. Presented message consists of the following parts: 1. Introduction; 2. Preparation of the interview; 3. Binding force intelligence to the case; 4. Content intelligence as evidence in the process; 5. Summary and conclusions. The present article contributes to extend the discussions on the reform of Pope Francis on the process of marriage.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
88810