Ekspresja i aktywność czynnika transkrypcyjnego SNAIL w trakcie przejścia nabłonkowo--mezenchymalnego (EMT) w procesie nowotworzenia
PBN-AR
Instytucja
Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
ISSN
0032-5449
EISSN
1732-2693
Wydawca
Index Copernicus
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
968-980
Numer tomu
70
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
czynnik transkrypcyjny SNAIL • EMT • epigenetyczna regulacja ekspresji genów
en
SNAIL transcription factor • EMT • epigenetic regulation of gene expression
Streszczenia
Język
pl
Treść
Hamowanie transkrypcji genu kodującego E-kadherynę przez czynnik transkrypcyjny SNAIL jest uznawane za podstawowy etap w procesie przejścia nabłonkowo-mezechymalnego – EMT. Epigenetyczna regulacja ekspresji E-kadheryny polega na wiązaniu się SNAIL do sekwencji E-box w promotorze genu CDH1 i tworzeniu kompleksu z enzymami wchodzącymi w skład kompleksów represorowych, które są bezpośrednio odpowiedzialne za modyfikacje histonów oraz metylację DNA prowadzące do zmian w strukturze chromatyny. Udział SNAIL w nabywaniu przez komórki fenotypu migracyjno-inwazyjnego polega przede wszystkim na bezpośrednim wpływie na spadek poziomu białek budujących połączenia ścisłe i szczelinowe komórek. Do utrzymania aktywności SNAIL w komórce niezbędne jest jego jądrowe umiejscowienie, zabezpieczające czynnik przed degradacją proteasomalną w cytoplazmie. Główną rolę w tym procesie pełni kinaza syntazy glikogenu 3 (GSK-3β). Ekspresja i stabilność SNAIL poza tym jest regulowana na poziomie transkrypcji oraz na etapach potranskrypcyjnych przez cząsteczki sygnałowe i czynniki biologiczne, np.: TGF-β, TNF-α, ILK czy NF-κB. SNAIL w komórkach nowotworowych jest regulowany również przez mikroRNA, głównie miR-34. Podwyższony poziom SNAIL, występujący w wielu nowotworach, jest powiązany ze wzrostem oporności komórek nowotworowych na chemio-, radio – czy immunoterapię, z nabywaniem właściwości komórek CSC oraz właściwości migracyjnych i inwazyjnych, prowadzących do metastazy guzów. Poznanie mechanizmów działania SNAIL umożliwia tworzenie nowych terapii skierowanych na modulację konkretnych ścieżek sygnałowych aktywujących lub aktywowanych przez SNAIL w czasie progresji nowotworowej.
Język
en
Treść
Inhibition of E-cadherin gene expression by transcription factor SNAIL is known to be a crucial element of Epithelial to Mesenchymal Transition; EMT. Epigenetic regulation of E-cadherin expression is regulated by SNAIL binding to E-box sequences in the CDH1 gene promoter and recruiting enzymes belonging to repressor complexes that are directly engaged in histone modifications and DNA methylation leading to the modification of chromatin structure. SNAIL involvement in cell acquisition of invasive phenotype is based on direct suppression of tight- -junction and gap junction proteins. The nuclear localization of SNAIL is required for SNAIL activity and protects this factor from proteasomal degradation in the cytoplasm. The main factor engaged in that process is GSK- 3β kinase. Expression and stability of SNAIL is regulated on the transctriptional and posttranscriptional levels by a number of signaling molecules and biological factors, for example: TGF-β, TNF-α, ILK and NFκB. The expression of SNAIL in cancer cells is also regulated by micro-RNA, mainly by miR-34. Increased expression of SNAIL, observed in many human cancers, has been correlated with increased resistance to chemio-, radio – or immunotherapy, gain of cancer stem cells features and migrative and invasive characteristics, which leads to tumor metastases. Understanding of the SNAIL’s mechanism of action may lead to new treatment strategies in cancer directed to interfere with signaling pathways that either activate SNAIL or are activated by SNAIL
Cechy publikacji
REVIEW_ARTICLE
Inne
System-identifier
772099