Warunki dywersyfikacji produkcji koksu
PBN-AR
Instytucja
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
PIECE PRZEMYSŁOWE & KOTŁY
ISSN
2082-9833
EISSN
Wydawca
AXIS MEDIA s.c.
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
6-13
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Streszczenia
Język
polski
Treść
Mając na uwadze rosnącą w ostatnich latach zmienną koniunkturę na różne gatunki koksu przeanalizowano w ni- niejszym artykule warunki i możliwości „dywersyfikacji produkcji” na bateriach koksowniczych przystosowywanych do - tychczas do produkcji jednego, określone - go typu koksu. Dywersyfikacja produkcji to różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. W świetle tych analiz zwrócono uwagę na wymogi konstrukcyjno-eksploatacyj- ne dla rozpatrywanej dywersyfikacji pro - dukcji koksu oraz zagrożenia stąd wyni- kające. Omówiono sposoby osiągnięcia ustalonych wymogów konstrukcyjno - -eksploatacyjnych dla tak pracujących baterii koksowniczych oraz bazując na praktycznych doświadczeniach i symulacyjnych analizach, wskazano ich podstawowe wady i zalety. Zaprezento - wany materiał może być pomocny dla służb techniczno-technologicznych kok- sowni, które zamierzają budować nowe baterie nastawiane na tego typu gatun- kowe zróżnicowanie produkcji koksu.
Język
angielski
Treść
Nowadays we observe an increasing demand fluctuations for different grades of coke. In this article the conditions and the possibility of “production differentiation” for coke oven bat- teries producing up to now one particular type of coke has been analyzed. Production diffe - rentiation is diversification of products line or services in order to reduce the risk of economic activity. In the light of these analyzes, the con- struction and operational requirements for the production differentiation of coke and the arising risks has been noted. Ways to achie - ve established construction and operational requirements for such operating coke oven batteries has been discussed. Basing on prac- tical experience and simulations, their basic advantages and disadvantages has been in- dicated. The presented material can be helpful for the technical and technological services of coke oven plant, which intend to build new batteries adjusted for various types of coke production
Inne
System-identifier
PX-589c2da682ce13ef39d66e3b