Alokacja zasobów uwagi podczas przetwarzania komunikatu medialnego. Badania mózgowych potencjałów wywołanych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Studia Psychologiczne
ISSN
0081-685X
EISSN
2300-8520
Wydawca
Polska Akademia Nauk
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
19-32
Numer tomu
51
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
Allocation of attentional resources
Mediated message processing
Transporation imagery model
Auditory event-related potentials
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem badań było testowanie wpływu formy komunikatu medialnego oraz etapu jego przetwarzania na amplitudę mózgowych potencjałów wywołanych, wyzwalanych przez dźwiękowe dystraktory. Połowa osób badanych oglądała film przedstawiający krótką narrację (warunek audio-wideo), druga połowa słuchała nagrania opisującego te same wydarzenia (warunek audio). Podczas przetwarzania komunikatu wszystkim osobom eksponowano dźwiękowe dystraktory. Amplituda komponentów N1 i P3a w odpowiedzi na dystraktory była wyższa w warunku audio niż audio-wideo. Potwierdza to przewidywania modelu ograniczonej pojemności przetwarzania komunikatu medialnego, zgodnie z którym im prostszy komunikat jest przetwarzany, tym więcej zasobów uwagi pozostaje do wykorzystania. Z kolei amplituda komponentu RON w odpowiedzi na dystraktory była wyższa dla warunku audio-wideo, co świadczy o tym, że komponent ten odzwierciedla proces reorientacji uwagi. Najwyższa amplituda komponentu P3a została odnotowana podczas pierwszego etapu przetwarzania komunikatu, a najwyższa amplituda komponentu RON – podczas ostatniego etapu. Wspiera to model przenoszenia się w narrację, zgodnie z którym im więcej czasu poświęca się na przetwarzanie komunikatu narracyjnego, tym mniej zasobów uwagi pozostaje na wykonanie dodatkowych zadań.
Język
EN
Treść
We investigated how the form of mediated message and the stage of its processing infl uence the amplitude of event-related potentials invoked by sound distractors. Half of the subjects watched a movie showing a short-narrative story (audio-video condition) and the other half listened to the audition depicting the same episode (audio condition). During processing of the message all subjects were exposed to sound distractors. The amplitude of N1 and P3a components for distractors was higher in audio condition. It confi rmed the predictions of the limited capacity model of mediated message processing, in which the less complex is the processed message, the more attentional resources are left. The RON amplitude for distractors was higher in audio-video condition, indicating that this component refl ects reorienting of attention. The highest amplitude of P3a component was noticed during the fi rst stage of processing the message, and the highest amplitude of RON component – during the last stage. It supports the transportation imagery model, which claims that the more time is spend on processing the narrative message, the less attentional resources are left to copy with additional tasks.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
81930
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych