Zmienność modeli biznesu polskich przedsiębiorstw stosujących outsourcing – wyniki badań
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
421
Strony od-do
102-113
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
model biznesu, outsourcing, Osterwalder, zmiana, zarządzanie zmianą
en
business model, outsourcing, Osterwalder, change, change management
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących zmienności elementów modeli biznesu polskich przedsiębiorstw stosujących jedną z najpopularniejszych metod zarządzania w Polsce, jaką jest outsourcing. Za podstawę do rozważań przyjęto ideę modelu biznesu w kształcie zaproponowanym przez A. Osterwaldera, uzupełnioną o autorską koncepcję oceny zmian ilościowych oraz jakościowych dokonywanych w modelu biznesowym. Artykuł, oprócz wstępu oraz podsumowania, składa się z trzech głównych części. W pierwszej z nich omówiono pokrótce metodykę badań oraz dokonano charakterystyki próby badawczej. W części drugiej przedstawiono przyjętą na potrzeby badań koncepcję oceny zmian modelu biznesu oraz przedstawiono wyniki badań dotyczące zmienności czynników ilościowych. Część trzecia zawiera analizę zmian jakościowych dokonywanych w modelach biznesu badanych przedsiębiorstw
Język
en
Treść
The aim of the paper is to present the results of empirical research on the variability of business models of Polish companies which use outsourcing. The study adopts the idea of the business model as proposed by A. Osterwalder, supplemented with an original approach for assessing both the quantitative and qualitative changes made to the business model. The article, apart from the introduction and summary, is made up of three main parts. In the first one, research methodology and characteristics of the study sample are briefly discussed. In the second part, author`s approach for assessing the business model changes as well as the results of research on the variability of quantitative factors are presented. The third main part of the article contains an analysis of qualitative changes made to the business models of the surveyed enterprises
Inne
System-identifier
WUTadb547ed3fcf48e9b40361457a51a42d
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych