Outsourcing jako narzędzie modyfikacji modelu biznesu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Marketing i Rynek
ISSN
1231-7853
EISSN
Wydawca
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5 [CD]
Strony od-do
317-324
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
outsourcing, model biznesu, zarządzanie strategiczne, granice organizacji, metoda zarządzania
en
outsourcing, business model, strategic management, organizational boundaries, management method.
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł otwiera omówienie najistotniejszych przesłanek wzrostu znaczenia outsourcingu dla efektywności organizacji oraz wpływu tej metody na proces zmiany modelu biznesowego1. Celem opracowania jest przedstawienie outsourcingu jako narzędzia wspomagającego modyfikację modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera przykłady zależności między decyzjami dotyczącymi formy stosowanego outsourcingu a poszczególnymi elementami modelu biznesowego. W opracowaniu podkreślono konieczność uwzględnienia w procesie podejmowania tych decyzji problematyki związanej z dostosowaniem modelu biznesu do wymogów otoczenia, w szczególności – przesłanek zmian granic organizacji. Artykuł zamyka syntetyczna prezentacja schematu zależności między formą przedsięwzięcia outsourcingowego a granicami organizacji i kształtem modelu biznesu.
Język
en
Treść
The article begins with a discussion of the major prerequisites for the growing importance of outsourcing for organizational effectiveness and the impact of this method of management on the process of changing the business model. The aim of the paper is to describe outsourcing as a tool supporting the modification of the company’s business model. Presented in the article are examples of the relationships between outsourcing decisions and various elements of the business model. The article ends with the synthetic presentation of the relations between outsourcing, organizational boundaries and the shape of the business model.
Inne
System-identifier
WUTbef363a0ea8f4c17b68918314a0b3e7b