Structural funds and development of non-profit organisations
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ekonomia XXI Wieku
ISSN
2353-8929
EISSN
2449-9757
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4(4)
Strony od-do
126-143
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.85
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
organizacje non-profit, fundusze strukturalne, projekty unijne
en
non-profit organisations, structural funds, EU projects
Streszczenia
Język
pl
Treść
Prezentowany artykuł zawiera rozważania teoretyczne związane z wpływem funduszy strukturalnych na rozwój organizacji non-profit. Dostęp do tych środków powinien teoretycznie zapewnić tym podmiotom rozwój. Jednak praktyka pokazuje, że nie zawsze tak jest. Obserwujemy dynamikę rozwoju tego sektora i stale niewykorzystany potencjał społeczny. Organizacje te podlegają ciągłej presji ukierunkowanej na pełne wykorzystanie ich zasobów i wzrost efektywności podejmowanych działań. Jednak tempo ich rozwoju uzależnione jest w głównej mierze od środków przeznaczonych na ich rozwój, dlatego zasadne wydaje się dofinansowywanie działalności organizacji non-profit między innymi z funduszy strukturalnych. Środki te pozwalają na zdobycie doświadczenia, które wpływa korzystnie na ich rozwój. Jednak większość organizacji non-profit nie opiera swojego sukcesu na funduszach strukturalnych. Osoby zarządzające bardzo ostrożnie podchodzą do procesu pozyskiwania, wdrażania i rozliczania przedsięwzięć projektowych objętych wsparciem unijnym. Uważają, że proces ten nie zawsze kończy się sukcesem. Artykuł zwraca uwagę, że fundusze strukturalne mogą stanowić klucz do rozwoju organizacji non-profit, ale pod warunkiem, że ubieganie się o to wsparcie finansowe nie będzie przypadkowe i stanowić będzie zorganizowany ciąg działań
Język
en
Treść
The article contains theoretical considerations connected with the influence of structural funds on the development of non-profit organisations. Theoretically, the access to these funds should ensure development of these entities. However, as practice shows it is not always the case. We observe development dynamics of this sector and constantly unused social potential. These organisations are subject to continuous pressure directed towards full use of their resources and growth in effectiveness of activities undertaken. However, the pace of their development is mainly dependent on funds allocated for their development, therefore it seems legitimate to financially support activities of non-profit organisations from, inter alia, structural funds. These resources enable to earn experience which positively affects their development. However, the success of majority of non-profit organisations is not based on the structural funds. Managing persons are very careful during a process of acquiring, implementing and accounting for EU-supported projects. They think that this process is not always successful. The article draws attention to the fact that structural funds can be a key for development of non-profit organisations, yet provided that applying for financial support will not be accidental and will constitute an organised sequence of activities
Inne
System-identifier
WUTd18106a4df0e44868196fc380e3b920c
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych