Analiza znaczenia portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami w transporcie intermodalnym i kombinowanym w Europie na wybranym przykładzie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (Akademia Morska w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki
ISSN
1644-275X
EISSN
2353-3005
Wydawca
Uniwersytet Szczeciński
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2(34)
Strony od-do
141–150
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
intermodal transport
seaport
logistics center
supply chain
PL
transport intermodalny
port morski
centrum logistyczne
łańcuch dostaw
Streszczenia
Język
EN
Treść
Translated by author. The aim of the article is to present the results of research on the role of seaports and integrated logistics centers in the management processes the flow of cargo in Europe are transported in intermodal system, including combined. For this study was made the synthesis of issues related to intermodal transport and combined in Europe, which allowed to indicate the distinguishing features of this system of freight transport. Was also conducted an analysis regarding range of services for cargo, means of transport and intermodal transport units (ITU) in seaports and integrated logistics centers. Using collected during the research information on for seaports and logistics centers were analyzed their tasks in the area of the creation of the efficiency of cargo flows in the processes of supply. The results of the study showed that the system of European network for seaports and integrated logistics centers affecting the development of a single European transport area affects both on the development of efficiency of cargo flows in Europe. In turn their range of services for cargo, means of transport and ITU is a component of processes flow optimization goods in the supply chain network system by contributing to the creation of value-added logistics the processes in supply and distribution.
Język
PL
Treść
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących roli portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami przepływu w Europie ładunków transportowanych w systemie intermodalnym, w tym kombinowanym. W ramach badań dokonano syntezy zagadnień związanych z transportem intermodalnym i kombinowanym w Europie co pozwoliło na wskazanie cech wyróżniających ten system transportu ładunków. Przeprowadzono również analizę dotyczącą wachlarza usług na rzecz ładunków, środków transportu i intermodalnych jednostek transportowych (ITU) realizowanych w portach morskich jak i zintegrowanych centrach logistycznych. Wykorzystując zebrane w czasie badań informacje dotyczące portów morskich i centrów logistycznych dokonano analizy ich zadań w obszarze budowania efektywności przepływu ładunków w procesach dostaw. Uzyskane wyniki badań wykazały, że rozkład europejskiej sieć portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych wpływając na kształtowanie jednolitego europejskiego obszaru transportu wpływa na kształtowanie efektywności przepływów ładunków w Europie. Z kolei ich wachlarz usług na rzecz ładunków, środków transportu i ITU jest składową procesów optymalizacji przepływu ładunków w sieciowym układzie łańcuchów dostaw przyczyniając się do powstawania logistycznej wartości dodanej w procesach zaopatrzenia i dystrybucji.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
article_1870_519