Główne założenia i problemy związane z leczeniem uzdrowiskowym pacjentów chorych na hemofilię
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Balneologica
ISSN
0005-4402
EISSN
Wydawca
Blue Sparks Publishing Group
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
124-129
Numer tomu
55
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
hemofilia
leczenie uzdrowiskowe
skaza krwotoczna
rehabilitacja
Streszczenia
Język
pl
Treść
Skazy osoczowe, do których naleŜy hemofilia, do niedawna były przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego. Obecnie, według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, skazy osoczowe nie stanowią przeciwwskazania w momencie, gdy pacjent objęty jest leczeniem profilaktycznym [1]. Prawidłowa terapia osób chorych na hemofilię jest leczeniem objawowym, substytucyjnym, polegającym na doŜylnym podawaniu preparatu zawierającego brakujący czynnik krzepnięcia (cz.k.). Wpływa on na prawidłowy przebieg kaskady krzepnięcia, a tym samym, zabezpiecza pacjenta przed krwawieniem lub hamuje juŜ powstałe wynaczynienie. Dzięki leczeniu substytucyjnemu istnieje moŜliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego tej grupy chorych. Dla personelu medycznego ośrodków uzdrowiskowych niezmiernie waŜną rzeczą jest wiedza na temat etiologii choroby oraz powstających podczas jej przebiegu zmian w układzie ruchu, a takŜe sposób zaopatrzenia w cz.k. i leczenie. Pacjent cierpiący na skazę osoczową, poddający się leczeniu uzdrowiskowemu, powinien mieć zapewnioną stałą opiekę, równieŜ w sytuacjach nagłych, bezpośrednio zagraŜających jego Ŝyciu lub zdrowiu. Celem pracy jest wskazanie na moŜliwości leczenia uzdrowiskowego pacjentów chorych na hemofilię.
Cechy publikacji
REVIEW_ARTICLE
Inne
System-identifier
550300