Badania składu pierwiastkowego paliw i biopaliw
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
TTS Technika Transportu Szynowego
ISSN
1232-3829
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS"
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
478-483
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono znormalizowane metody oznaczania zawartości pierwiastków w paliwach i biopaliwach metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES). Przywołane metody różnią się zakresem oznaczanych pierwiastków i zakresem oznaczanych stężeń. Omówiono podstawy metod spektroskopowych, metody przygotowania próbek do pomiaru oraz zasady spektrometrii emisyjnej. Metodę ICP-OES wykorzystano do badania zawartości pierwiastków w oleju napędowym, oleju napędowym z dodatkiem estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz czystym FAME. Próbki paliw podawano bezpośrednio do analizy, natomiast próbki FAME analizowano po rozcieńczeniu w rozpuszczalniku organicznym. Przedstawiono elementy walidacji metody badawczej oraz typowe zawartości 18 pierwiastków (Al, B, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mo, Na, Ni, P, Si, Sn, Ti, V i Zn) w paliwach i biopaliwach.
Język
en
Treść
In the present paper normalised test methods for determination of elements in fuels and biofuels by means of inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-OES) are presented. The mentioned test methods differs in the range of elements determined and the range of their concentrations. Some basics of spectroscopic methods, sample preparation and principles of emission spectrometry are discussed. The ICP-OES method was used to investigation on elements contents in Diesel oil, Diesel oil with addition of fatty acid methyl esters (FAME) and pure FAME. Fuel samples were analysed directly, whereas FAME samples were analysed after dilution in organic solvent. Some elements of method validation and a typical contents of 18 elements (Al, B, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mo, Na, Ni, P, Si, Sn, Ti, V and Zn) in fuels and biofuels are presented.
Cechy publikacji
Ekonomia
Transport
Economics
Transport
discipline:Chemia
discipline:Transport
discipline:Chemistry
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:794826