Analiza i ocena zgodności instrumentów polityki ekologicznej dotyczących odnawialnych źródeł energii z zasadami zrównoważonego rozwoju
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
409
Strony od-do
207-217
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
zasady zrównoważonego rozwoju, odnawialne źródła energii, polityka ekologiczna
en
sustainable development principles, renewable energy sources, ecological policy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
8
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł wpisuje się w nurt ekonomii zrównoważonego rozwoju i stanowi nowe ujęcie i interpretację zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii przez polską politykę ekologiczną. Jego celem, zaprezentowanym w części pierwszej, jest analiza i ocena stosowanych w Polsce instrumentów polityki ekologicznej, dotyczących promocji wykorzystania OZE pod kątem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. W części drugiej przestawiono definicję zrównoważonego rozwoju energetycznego, a w trzeciej podział instrumentów polityki ekologicznej. Część czwarta dotyczy rodzajów instrumentów polityki ekologicznej wspierających rozwój OZE. Część piąta pokazuje instrumenty w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Wdrażanie i stosowanie instrumentów polityki ekologicznej wspierających rozwój OZE ma korzystny wpływ na realizację zrównoważonego rozwoju, m.in. umożliwia podmiotom gospodarczym podejmowanie proefektywnościowych decyzji dotyczących ochrony środowiska
Język
en
Treść
The presented report concerns the economy of sustainable development and is a new concept of interpretation of sustainable development principles in the context of support of renewable energy sources (RES) development by Polish ecological policy. The aim of the article, presented in the first part, is the analysis and assessment of instruments of ecological policy applied in Poland relating to the promotion and use of RES. In the second part the definition of sustainable development is introduced. The division of instruments of ecological policy is presented in the third part. The fourth part concerns the instruments of ecological policy supporting RES development. The fifth part shows the instruments in the implementaion of sustainable development idea. The implementation of the instruments of ecological policy supporting the RES development has many advantages to sustainable development idea. It contributes to fulfilling its principles and make possible the market subjects to undertake the proeffective economic decisions relating to the protection of environment
Inne
System-identifier
WUTdb1b3e81eb4c4268a7dc8701e865c397
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych