Sytuacja zawodowa absolwentów – społeczna odpowiedzialność uczelni czy biznesu?
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Humanizacja Pracy
ISSN
1643-7446
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
127-141
Numer tomu
4 (282)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
społeczna odpowiedzialność uczelni, absolwenci, zatrudnialność
en
university social responsibility, graduates, employability
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zaprezentowano wskaźniki zatrudnialności absolwentów oraz ich wartości dotyczące absolwentów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej (WBMiP PW) w 2014 r. Przedstawiono działania WBMiP realizowane w ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym, oczekiwania absolwentów WBMiP wobec uczelni oraz oczekiwania pracodawców wobec uczelni i absolwentów. Stwierdzono, że: 1) dobra sytuacja zawodowa absolwentów jest wynikiem społecznej odpowiedzialności zarówno uczelni, jak i biznesu; 2) drogą do osiągnięcia lepszych wskaźników zatrudnialności jest dalsze dostosowywanie programów kształcenia studiów wyższych do potrzeb rynku pracy; 3) uczelnie wyczerpały możliwości własnych, efektywnych działań w kierunku dostosowywania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy i bez współpracy z pracodawcami będą tracić wszystkie strony: uczelnie – absolwenci – biznes; 4) biznes musi zaakceptować nowe obowiązki wynikające z masowości kształcenia na uczelniach.
Język
en
Treść
The graduate employment indicators and their values for graduates of the Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (WUT) in 2014 were presented. The activities carried out by the Faculty on cooperation with the economic environment, expectations of the Faculty graduates of the university as well as employers' expectations of the university and graduates were described. It was found that: 1) good professional situation of graduates is the result of both university social responsibility and corporate social responsibility; 2) the way to achieve better graduate employability indicators is the further adaptation of university curricula to the labour market; 3) universities have exhausted the possibilities of their own, effective actions to adapt curricula to the needs of the labour market and all parties (universities – graduates – business) will lose without the cooperation of employers; 4) the business must accept the obligations resulting from the massive scale of education at universities.
Inne
System-identifier
WUT8805a714fba74d3a808d0bf5746afd8d