Analiza i ocena poziomu ekoinnowacji w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
449
Strony od-do
257-268
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
clean technologies
eco-innovation
innovation
development of economic
pl
rozwój gospodarczy
czyste technologie
ekoinnowacje
Innowacje.
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przemiany strukturalne w gospodarce światowej potwierdzają fakt, że technologia staje się specyficznym towarem. Szczególnie istotnym czynnikiem mogącym przyczynić się do popra-wy sytuacji gospodarczej są innowacje. Celem artykułu była prezentacja stopnia wdrażania in-nowacji ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich UE (NUE10). Do analizy wykorzystano miarę wypływu wzrostu gospodarczego na środowisko naturalne (ang. Green Gross Domestic Produkt) oraz indeksy prezentujące innowacyjność ekologiczną (ang. Eco-Innovation Scoreboard) i globalny indeks czystych technologii (ang. Global Cleantech Innovation Index). Działania w zakresie innowacji ekologicznych najczęściej występują na poziomie średnim (17 krajów UE). Kraje NUE10 należą głównie do grupy śred-nich i słabych innowatorów ekologicznych. Analiza szczegółowa wskaźników wejść i wyjść Globalnego Indeksu Innowacji Czystych Technologii wskazuje na znaczne zróżnicowanie, szczególnie w dowodach innowacji i komercjalizacji
Język
en
Treść
UNION Summary: Structural changes in the world economy is confirmed by the fact that technology becomes a specific commodity. Especially vital factor that may contribute to the improvement of the economic situation are innovations. The aim of the article was the presentation of the degree of implementation of eco-innovation with particular focus on new EU member states. For the analysis was used as the impact of economic growth on the environment (Green Gross Domestic Product) and indexes of showing the innovation of ecological (Eco-Innovation Scoreboard) and the global index of clean technologies (Global Cleantech Innovation Index). Activities in the field of eco-innovation are most common at secondary level (17 EU countries). Countries NEU10 belong mostly to the group of medium and weak environmental innovators. Detailed analysis of indicators of inputs and outputs of the Global Clean Technology Innovation Index shows considerable variation, especially in the evidence of innovation and commercialization.
Inne
System-identifier
15426
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych