Prognozowanie wpływu odwadniania kopalń odkrywkowych na cieki powierzchniowe
PBN-AR
Instytucja
"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
WĘGIEL BRUNATNY
ISSN
1232-8782
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
20-24
Numer tomu
96
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W warunkach naturalnych cieki powierzchniowe mogą infiltrować lub drenować wody podziemne. Rodzaj i wielkość oddziaływania między wodami powierzchniowymi i warstwą wodonośną zmienia się w zależności od różnicy wysokości ciśnień oraz wodoprzewodności utworów dna koryta rzecznego lub misy jeziornej. Kopalnie odkrywkowe, szczególnie w umiarkowanych warunkach klimatycznych, zlokalizowane są najczęściej w sąsiedztwie cieków powierzchniowych oraz naturalnych lub sztucznych zbiorników wodnych. W wyniku prowadzenia eksploatacji złoża zmienia się układ sieci hydrograficznej. Istniejące koryta rzeczne dostosowywane są do odprowadzania wód kopalnianych z odwodnienia złoża, co wymaga ich uszczelnienia, regulacji oraz zmiany długości. Jeżeli koryto cieku przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie złoża lub przecina je musi zostać przełożone, gdyż stanowi bezpośrednie zagrożenie dla prowadzonych robót górniczych. Niekiedy konieczne jest również tymczasowe lub stałe przełożenie rzeki poza obrys zwałowiska zewnętrznego nadkładu. W związku z odprowadzaniem i oczyszczaniem wód kopalnianych oraz gospodarką wodną pobliskich elektrowni budowane są sztuczne kanały, zbiorniki wodne i osadniki, czasami o powierzchni kilkudziesięciu hektarów
Cechy publikacji
discipline:Geologia
discipline:Górnictwo i geologia inżynierska
discipline:Geology
discipline:Mining and geoengineering
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:740110