Armia jako atrybut współczesnych państw demokratycznych i instrument ich polityki
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji
ISSN
1641-9707
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
9-27
Numer tomu
14
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,90
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Demokracja
System obronny państwa
Wojsko a państwo
Streszczenia
Język
PL
Treść
Artykuł stanowi próbę ukazania miejsca armii we współczesnym państwie. Na wstępie autor wskazuje, iż siły zbrojne to jeden z fundamentów państwowości. Ich stan jest nie tylko elementem składowym wizerunku państwa, ale współdecyduje o jego znaczeniu i wiarygodności na arenie międzynarodowej. Stanowi on także element budowy zaufania obywateli do własnego państwa. Kolejne wątki analizy odnoszą się do zakresu funkcji i zadań współczesnych sił zbrojnych w państwach demokratycznych. Istotną częścią rozważań są uwagi odnoszące się do kwestii kontroli cywilnej nad armią oraz kontroli w armii. W końcowych fragmentach artykułu ukazane zostały zasadnicze kierunki zmian dokonujących się we współczesnych siłach zbrojnych. Konkluzje wynikające z przeprowadzonej analizy w syntetycznym ujęciu sprowadzają się do stwierdzenia, iż realizujące wiele powinności w ramach funkcji zewnętrznej i wewnętrznej siły zbrojne nadal pozostają znaczącym atrybutem państwa, a zachodzące w nich procesy przeobrażeń wewnętrznych oraz modyfikacja sposobów użycia jest w państwach demokratycznych wyrazem woli polityków i profesjonalizmu podległych im wojskowych dowódców. Jest to także odpowiedź na zmiany w środowiskach bezpieczeństwa współczesnych państw.
Język
EN
Treść
The article is an attempt to show the place of the army in the modern state. At the outset, the author indicates that the armed forces is one of the foundations of statehood. Their condition is not only a component of the country’s image but his say about its importance and credibility in the international arena. It is also part of building citizens’ trust in their own state. Subsequent analysis of the topics relevant to the scope of functions and tasks of modern armed forces in democratic countries. An important part of the discussion are comments relating to the issue of civilian control over the army and control of the army. In the final passages of the article shown were the main directions of changes taking place in modern armed forces. The conclusions from the analysis in the synthetic approach boil down to the conclusion that pursuing a number of duties within the scope of external and internal forces are still significant attribute of the state and the processes taking place in internal transformations and modification of how to use it is in democratic countries the expression of political will and professionalism subordinate their military commanders. It is also a response to changes in the security environment of modern states.
Cechy publikacji
original-article
review-article
Inne
System-identifier
0272701530885