Teologia bezpieczeństwa: teologiczno-filozoficzna nauka o bezpieczeństwie i obronności
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN
1899-3524
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
107-115
Numer tomu
9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,40
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Bezpieczeństwo
Filozofia
Teologia polityczna
Streszczenia
Język
PL
Treść
W obszarze nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o obronności uprawianych w Polsce, brakuje bezpośrednich odwołań do teologii. Ten stan rzeczy w dużej mierze wynika z sytuacji, że nauki o bezpieczeństwie i obronności to nauki stosowane, natomiast teologia jest nauką klasyczną o odmiennej specyfice. Jest bowiem nauką odwołującą się do Objawienia i Tradycji Kościoła, co wyróżnia ją spośród innych nauk. Teologia oprócz Objawienia może jednak stosować argumentację filozoficzną. Także w wyjaśnianiu Objawienia i relacji świata do Boga, teologia posługuje się metodami filozoficznymi o racjonalnym charakterze. Zachowuje jednak swoją autonomię, przekraczając filozofię klasyczną, z której korzysta. Pokrewną teologii nauką uprawianą również w ramach nauk o bezpieczeństwie w Polsce jest „filozofia bezpieczeństwa”. Skoro istnieje filozofia bezpieczeństwa to można też z powodzeniem powołać do życia teologię bezpieczeństwa. Teologia bezpieczeństwa może się okazać nauką nawet bardziej skuteczną niż filozofia bezpieczeństwa, bo oprócz argumentacji racjonalnej odwołuje się do wiary i religijnych przekonań, które można wykorzystać w kształtowaniu współczesnego bezpieczeństwa. W artykule uzasadniono potrzebę powołania tej nowej dyscypliny teologicznej (tudzież teologiczno-filozoficznej), zaproponowanej przez autora niniejszego tekstu. W pracy ukazano specyfikę, definicję, przedmiot, źródła oraz działy teologii bezpieczeństwa. Tę dyscyplinę zaproponowano również jako jedną z nauk o bezpieczeństwie (i obronności).
Język
EN
Treść
The area of the sciences of security and the sciences of defence practised in Poland is lacking direct references to theology. To a great extent, this situation results from the fact that the sciences of security and defence are applied sciences, while theology is a classic science of different specificity. It is the science referring to the Revelation and Tradition of the Church which is its distinguishing feature. Theology, apart from the Revelation, may also use philosophical arguments. Also when explaining the Revelation and the world's relation to God, theology uses philosophical methods of rational nature. Still, it maintains its autonomy while going beyond classical philosophy, while taking advantage of it. The science related to theology, practised also within the frameworks of the sciences of security in Poland, is "philosophy of security". If there is philosophy of security, one should also be able to establish theology of security successfully. Theology of security might turn out to be even more effective than philosophy of security since, apart from rational arguments, it also refers to faith and religious beliefs which can be used with moulding the modern society. The article justifies establishment of this new theological discipline (or theological and philosophical discipline) offered by the author. The article shows the specificity, definition, subject, sources and branches of theology of security. This discipline was also offered as one of the sciences of security (and defence).
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272701500643