Analiza zagrożenia i ryzyka wypadkowego w drogowym transporcie ładunków na przykładzie regionu Mazowsza
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
The Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji
ISSN
1234-754X
EISSN
2084-476X
Wydawca
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
143-156
Numer tomu
62
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
bezpieczeństwo transportu
ruch drogowy
transport ładunków
samochody ciężarowe
Mazowsze
en
road safety
traffic
freight transport
trucks
Mazovia
Streszczenia
Język
pl
Treść
Dokonano analizy aktualnego zagrożenia wypadkowego, które wynika z drogowego transportu ładunków. Przeprowadzono obliczenia, które pozwoliły na liczbową charakterystykę zagrożenia, spowodowanego ruchem samochodów ciężarowych. Charakterystykę tego zagrożenia przedstawiono z uwzględnieniem okoliczności czasu (doba, tydzień, miesiące). Znaczenie tego zagrożenia rośnie wraz z utrzymywaniem się silnej i trwałej tendencji wzrostu drogowego transportu ładunków w Polsce. Tempo wzrostu ruchu samochodów ciężarowych za ostatnie 10 lat jest prawie dwa razy większe niż w ruchu samochodów osobowych. Estymacja wartości wskaźników zagrożenia oraz ryzyka ofiar śmiertelnych została przeprowadzona na podstawie analizy wyodrębnionego do tego celu zbioru danych wypadkowych. Okres analizy zdarzeń obejmuje lata 2010-2011, a wartości liczbowe odniesiono do klasycznych miar czasu aktywności zawodowej kierowców. Przeprowadzone obliczenia umożliwiły pokazanie nie tylko udziału tej kategorii pojazdów w tworzeniu istotnej części zagrożenia wypadkowego. Przede wszystkim pokazano zmienny charakter tego udziału oraz wskazano okresy czasu, w których występuje koncentracja zagrożenia wypadkowego oraz są największe wartości wskaźnika ryzyka śmierci w wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych.
Język
en
Treść
The article presents an analysis of the current risk of accidents resulting from road freight transport. This includes calculations that led to the numerical characteristics of the risk caused by the movement of trucks. The characteristics of the threat are presented, taking into account the circumstances of time (day, week, month). The significance of this risk increases with the persistence of a strong and sustained upward trend in road freight transport in Poland. The growth rate of truck traffic for the last 10 years is almost two times higher than passenger car traffic. Estimation of risk indicators and risk of fatalities was based on an analysis of the collection of accident extracted for this purpose. The event analysis period covers the years 2010-2011 and the numerical values were referred to classical measurements of drivers' working lives. The calculations made it possible to show not only the participation of this category of vehicles in the creation of a substantial part of the accident risk. First of all, they showed a changing nature of this participation and indicated periods of time when there is a concentration of the accident risk and the highest indicator of the mortality risk in accidents involving trucks.
Cechy publikacji
Mechanika
Transport
Mechanics
Transport
discipline:Mechanika
discipline:Transport
discipline:Mechanics
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:627936