Architektura informacji polskich internetowych serwisów edukacyjnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki : praca zbiorowa
Data publikacji
2014
ISBN
9788364203282
Wydawca
Wydawnictwo Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Architektura informacji polskich internetowych serwisów edukacyjnych
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
569-586
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,94
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
architektura informacji
serwis edukacyjny
użyteczność serwisu internetowego
Web 2.0
edukacja
uczeń
nauczyciel
urzędnik oświatowy
Streszczenia
Język
pl
Treść
Polskie internetowe serwisy edukacyjne tworzone są przez różnorodne podmioty. Te, które można uznać za bardziej oficjalne, związane z konkretnymi urzędami, instytucjami i organizacjami, oparte są najczęściej o architekturę informacji i inżynierię użyteczności zgodną z zasadami opracowanymi przez ekspertów. Większy profesjonalizm cechuje wykonanie stron urzędów centralnych, a najwięcej niedociągnięć znajdujemy w serwisach fundacji. Jednakże, przyjmowane rozwiązania pochodzą głownie z Internetu pierwszej generacji. Nastawione są na przekaz informacji od właściciela serwisu do użytkownika. Rzadko natrafia się na witrynę pozwalającą na interakcję, na współtworzenie treści przez użytkowników, zawierającą rozwiązania z nurtu Web 2.0. Wnioskując z charakteru architektury informacji i rodzaju zawartości, można domniemywać, że badane serwisy edukacyjne stworzone zostały bardziej z myślą o dostarczaniu informacji nauczycielom i urzędnikom oświatowym, niż wspieraniu młodych ludzi w procesie edukacji.
Język
en
Treść
Polish educational services are created by various entities. These, which can be regarded as more official, connected with specific offices, institutions and organizations, are based mostly on information architecture and usability engineering compatible with rules developed by experts. Bigger professionalism features making of sites of central offices, and most of the shortcomings we are finding in foundation sites. However, accepted solutions come mainly from the Internet of first generation. They are set to information transfer from owner of service to user. We can rarely meet the web allowing for interaction, for co-creating by users, containing solutions from Web 2.0. Concluding from information architecture and type of content, we can presume, that tested educational services were created to provide information to teachers and educational officers, than supporting young people in the education process.
Cechy publikacji
discipline:Bibliologia i informatologia
discipline:Library and information science
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:277186