Christus Medicus-wobec bólu i cierpienia. Posługa kapelana szpitalnego.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologiczny (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Warszawskie Studia Pastoralne
ISSN
1895-3204
EISSN
2353-8147
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
53-71
Numer tomu
31
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.80
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
ból i cierpienie
kapelan szpitalny
Chrystus Lekarz
uzdrowienie
zbawienie
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wspólnoty chrześcijańskie oraz wiara chrześcijańska mogą mieć ważny wkład w odniesieniu do zdrowia i uzdrawiania. Celem nie jest jednak ustanowienie nowego "kultu zdrowia". W kontekście religijnym bowiem chodzi głównie o widzenie zdrowia w perspektywie całościowej: zdrowia fizycznego i psychicznego. Jezusowa działalność lecznicza zawsze była rozumiana w szerokim znaczeniu i nigdy Jezus nie był zredukowany do funkcji "uzdrowiciela" chorób fizycznych. Jezusową działalność "medyczną" należy rozumieć w kontekście Jego misji i Jego przesłania o Królestwie Bożym. Z motywu “Christus-Medicus” można wyprowadzić również dzisiaj istotne wskazania dla duszpasterstwa współczesnego Kościoła. Dla medycyny i dla teologii, w tym różnych wspólnot chrześcijańskich, początku trzeciego tysiąclecia odniesienie do Chrystusa jako lekarza i związane z tym rozumienie uzdrowienia stanowi nowe wyzwanie. Pytanie o integrację tych dwóch aspektów jednego życia ludzkiego jest nie tylko głęboko ewangeliczne, ale także bardzo humanitarne: dotyka bowiem sytuacji człowieka cierpiącego – wyczekującego autentycznej i profesjonalnej pomocy.
Język
en
Treść
Christian communities and Christian faith can have an important contribution towards health and faith healing. However, the establishment of the new ”cult of health” is not a purpose. From the religious point of view, the goal is to see health as a whole: both physical and psychological. Jesus’s healing activity was always understood in a wide meaning and Jesus was never reduced to the function of a ”healer” of physical diseases. His ”medical” activity has to be understood in the context of His mission and message about the Kingdom of God. Vital advice for priesthood of contemporary Church can be taken from the motive of ”Christus Medicus” today. Referring to Christ as a physican and the healing related to it, constitues a new challenge for medicine and theology, including various Christian communities from the beginnings of the third Millenium. The question about integration of these two aspects of one human life is not only deep evangelically but also very humanitarian, namely it affects the situation of a suffering man – waiting for a genuine and professional help.
Cechy publikacji
Nauki teologiczne
Psychologia
Theological sciences
Psychology
discipline:Medycyna
discipline:Nauki teologiczne
discipline:Medicine
discipline:Theological sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:772280