Assessment of service life of HCM12 steel after 100 000 hrs of service
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS
ISSN
1733-3490
EISSN
Wydawca
POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY and INSTITUTE OF METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2B
Strony od-do
1021-1029
Numer tomu
61
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
steel HCM12
creep
microstructure
mechanical properties
residual life
pl
stal HCM12
pełzanie
mikrostruktura
właściwości mechaniczne
trwałość resztkowa
Streszczenia
Język
en
Treść
The subject of the research was a material in the form of a 38x4 pipe from HCM12 steel used for steam superheater coils in power boilers with supercritical and ultra-supercritical steam parameters. This article presents results of investigations of mechanical properties and microstructure of material of the examined tube in the as-received condition and after 100,000 h service at 585°C under creep conditions. Creep tests were carried out for the material after 100,000 h service to determine the disposable residual life. The impact of changes in mechanical properties and degradation of the microstructure on the loss of creep resistance compared to the as-received condition was assessed. The investigations have revealed that the examined steel after 100,000 h service meets the requirements for this steel in the as-received condition with regard to strength properties at room and elevated temperature. The creep tests have revealed a significant loss of creep resistance, which was estimated at around 60-70% compared to the as-received condition
Język
pl
Treść
Przedmiotem badań był materiał w postaci rury ϕ38x4 ze stali HCM12 stosowanej na wężownice przegrzewaczy pary kotłów energetycznych o nadkrytycznych i ultra-super nadkrytycznych parametrach pary. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i mikrostruktury materiału badanej rury w stanie wyjściowym oraz po 100 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania w temperaturze 585oC. Przeprowadzono próby pełzania materiału po eksploatacji przez 100 000 godzin celem wyznaczenia rozporządzalnej trwałości resztkowej. Oceniono wpływ zmian właściwości mechanicznych i degradacji mikrostruktury na utratę odporności na pełzanie w odniesieniu do stanu wyjściowego. Przeprowadzone badania wykazały, że badana stal po 100 000 godzin eksploatacji spełnia wymagania stawiane tej stali dla stanu wyjściowego w zakresie właściwości wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej. Przeprowadzone próby pełzania wykazały znaczną utratę odporności na pełzanie, którą oszacowano na poziomie 60-70% w odniesieniu do stanu wyjściowego
Cechy publikacji
Inżynieria materiałowa
Metalurgia
Materials science
Metallurgy
discipline:Energetyka
discipline:Inżynieria materiałowa
discipline:Inżynieria produkcji
discipline:Energetics
discipline:Materials science
discipline:Production engineering
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:730234
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych