Analiza potencjału nakładów prywatnych na sferę B+R w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii i Zarządzania (Politechnika Opolska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy
ISSN
1644-9398
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
89-98
Numer tomu
14
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
sfera B+R
potencjał innowacyjny
warunkowość ex-ante
transfer wiedzy
wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój
PKB
EN
R&D sector
potential of innovation
ex-ante conditionality
transfer of knowledge
business expenditure on research and development
Gross Domestic Product (GDP)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule podjęto próbę oceny możliwości zastąpienia udziału sfery publicznej w finansowaniu regionalnego obszaru badawczo-rozwojowego, wkładem prywatnym. Cel badawczy stanowiło określenie stanu oraz możliwości finansowania regionalnej sfery B+R ze źródeł prywatnych na przykładzie przedsiębiorstw województwa opolskiego w perspektywie 2020 roku. Przyczynkiem do podjęcia dyskusji i przeprowadzenia analizy stało się nałożenie przez instytucje europejskie obowiązku spełnienia warunku tematycznego ex-ante. W ramach tego warunku obok „zidentyfikowania instrumentów wpływających na stymulowanie prywatnych nakładów na B+R”, wpisano także „analizę regionalnego potencjału w zakresie możliwości zaangażowania nakładów prywatnych na B+R”.
Język
EN
Treść
Article attempts to assess the possibility of replacing the share of the public sector by private contribution, in the financing of the regional area of research and development. Aim of the research was the determination of the status and the possibility of financing regional R&D from private sources on the example of companies from opolskie region in the perspective of 2020. Contribution to this discussion and analysis was imposed by the European Institutions to meet the requirement of thematic ex-ante conditionality. This condition includes “identification of instruments affecting stimulate private investment in R&D", as well as “analysis of the regional potential for the possibility of the involvement of private expenditure on R&D”.
Inne
System-identifier
28231