Integrowana produkcja roślin – korzyści i perspektywy
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Progress in Plant Protection
ISSN
1427-4337
EISSN
2084-4883
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
114-119
Numer tomu
56
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
integrowana produkcja roślin; integrowana ochrona roślin
en
integrated plant production; integrated plant protection
Streszczenia
Język
pl
Treść
Integrowana produkcja r oślin – dobrowolny system produkcji żywności, podlegający rejestracji i czynnościom kontrolnym oraz wiążący się z koniecznością uzyskania przez producenta certyfikatu jakości żywności, funkcjonuje w Polsce od lat 90. ubiegłeg o wieku. System opiera się na w ykorzystaniu w sposób zrównoważony postępu technicznego i biologicznego w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin, przy zwróceniu szczególnej uwagi na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Podstawowym elementem systemu jest stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin. Stosowanie systemu integrowanej produkcji roślin przynosi ogromne korzyści polskiemu rolnictwu, gdyż poprzez wprowadzanie zasad dobrej praktyki ochrony roślin produkujemy bezpieczną żywność, chronimy środowisko i zwięk - szamy bioróżnorodność, jak r ównież zmniejszamy nakłady na produkcję.
Język
en
Treść
Integrated plant production – a voluntary system of food production subjected to registration and inspection operations, and requiring from a producer to obtain a food quality certificate, has been operating in Poland since the 90s of the last centur y. The system is based on the use of sustainably technical and biologica l progress in cultivation, fertilization and plant protection, with a particular attention on the protection of the environment and human health. The main element of the system is to use princi ples of Integrated Plant Management. Use of integrated plant pr oduction provides tremendous benefit to the Polish agriculture, because by implementation of the principles of good plant protection practice we produce safe food, protect the environment and increase biodiversity, as well as reduce expenditure on producti on.
Cechy publikacji
Agronomia
Inżynieria rolnicza
Agronomy
Agricultural engineering
discipline:Agronomia
discipline:Agronomy
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:728030